WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł archiwalny nr: 9143 z dnia 23 sierpnia 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców o obowiązku bezwzględnego respektowania szczególnych uprawnień do świadczeń [A]

 

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW I ŚWIADCZENIOBIORCÓW
PRZYPOMINAJĄCY O OBOWIĄZKU BEZWZGLĘDNEGO RESPEKTOWANIA SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na respektowanie przez Świadczeniodawców obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z poźn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 z poźn. zm.) i innych przepisów wydanych na podstawie w/w ustaw.

Zapisy w/w ustaw określają szczególne uprawnienia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące następującym grupom osób:

GRUPY OSÓB UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o bezwzględne przestrzegania wskazanych powyżej zapisów ustaw w stosunku do poszczególnych świadczeniobiorców.

Komunikat dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa

Komunikat dla świadczeniobiorców posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów w sprawie uprzywilejowanego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat dla żołnierzy i pracowników wojska rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju

DOKUMENTY WYMAGANE NA PODSTAWIE ART. 46 UST.1 W/W USTAWY, DO UZYSKANIA DECYZJI DYREKTORA OW NFZ UPRAWNIAJĄCEJ DO BEZPŁATNEGO ZAOPATRZENIA W LEKI

 

źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych WOW NFZ


125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158