WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 17281 z dnia 01 września 2022Drukuj

Skargi i wnioski

Informacja o możliwości złożenia skargi lub wniosku w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie:

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie; przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez Fundusz; zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in.:

spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, spraw związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Pismo w sprawie skargi powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

 

Skargi i wnioski można składać do oddziału wojewódzkiego NFZ lub do Centrali NFZ.

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio do protokołu w siedzibach Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 lub i Piekary 14/15 lub jego delegaturach w godzinach 8.00-16.00,
 • wysłać pocztą na adres Oddziału NFZ tj. ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań,
 • wysłać faksem,
 • przesłać skargę na adres e-mail kancelaria@nfz-poznan.pl. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia,
 • Jeżeli z treści nie można ustalić problemu, NFZ występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wnioskuw terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnienia do NFZ. Nieusunięcie braków skutkuje pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpatrzenia,
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP - adres skrytki ePUAP: /idx5f1v45b/SkrytkaESP.

 

Ważne!

Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

W przypadku, gdy:

 • skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, itd.) pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest zgłoszenie zastrzeżeń u bezpośredniego przełożonego pracownika, tj. w szpitalu jest nim ordynator, a w przychodni kierownik. Świadczeniobiorca (pacjent) może również skierować skargę do dyrektora podmiotu leczniczego. Jest to najszybsza droga do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji;
 • skarżący nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy przez podmiot leczniczy, wówczas o pomoc może zwrócić się do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
 • świadczeniobiorca (pacjent) uważa, iż personel medyczny popełnił błąd w procesie leczenia bądź postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej, instytucją kompetentną do rozpatrzenia sprawy jest Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działającyw ramach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (ul. Nowowiejskiego 51, budynek B, pokój 1/1, 61-734 Poznań, kancelariaoroz@wil.org.pl, tel. 61 852 58 60 wew. 512, 783 993 905).

W kwestii zastrzeżeń do pracy pielęgniarek lub położnych, skargę należy skierować do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznań, sekretariat@oipip-poznan.pl, tel. 61 862 09 50);

 • świadczeniobiorca (pacjent) jest niezadowolony ze sposoby pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, może złożyć skargę do dyrektora oddziału, a także do Prezesa NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa);
 • zamiarem świadczeniobiorcy (pacjenta) jest uzyskanie odszkodowania, należy zwrócić się do dyrektora podmiotu leczniczego, którego świadczeniobiorca uznaje za winnego wyrządzonej szkody oraz do firmy ubezpieczającej tę placówkę z prośbą o uzyskanie finansowego zadośćuczynienia; lub wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zdarzenia.medyczne@poznan.uw.gov.pl, tel. 61 854 1826 lub 61 854 12 67, pokoje nr 22 i 23, budynek C);
 • skarga dotyczy naruszenia praw pacjenta można ją złożyć do Biura Rzecznika Praw Pacjenta (01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46); bezpłatna infolinia czynna od godz. 9:00 do 21:00 od poniedziałku do piątku - 800-190-590, adres e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl.

 

Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 14.10 – 16.10 po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania.

W celu umówienia się na rozmowę należy kontaktować się z sekretariatem od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, pod numerem telefonu:

061 850 61 15 – Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

061 850 60-10 – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych

061 850 60 04 – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

e-mail: sekretariat@nfz-poznan.pl

 

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą udzielający świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, zobowiązany jest do umieszczenia wewnątrz budynków w widocznym miejscu informacji o trybie składania skarg i wniosków, danych teleadresowych instytucji właściwych oraz informacji o prawach pacjenta.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158