WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 16748 z dnia 14 grudnia 2021Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

  1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ,  w tym: KOORDYNACJA OPIEKI
  2. TRANSPORT SANITARNY W POZ
  3. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  4. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

w tym: ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ

w tym: ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

  1. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

na obszarze województwa wielkopolskiego na okres od 1 stycznia 2022 r. na czas nieoznaczony.

Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów.

Informacja skierowana jest do nowych Wnioskodawców, którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Na stronie http://www.nfz-poznan.pl  w Publikatorze informacji o postępowaniach dostępna jest definicja postępowania nr 15-22-000013/POZ/0113/06  niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy.

Złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane będą w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa obowiązywać będzie od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

Uwaga: Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2022 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 17 grudnia 2021 roku do godz. 16:00. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po ww. terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 roku  w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2022 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: podstawowa opieka zdrowotna - POZ).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158