WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 16663 z dnia 18 października 2021Drukuj

Recepta refundowana

 Medycyna, Pigułki, Butelki, MedycznychRECEPTA REFUNDOWANA
kompendium wiedzy

 

Idź do tematu:
KOMU PRZYSŁUGUJE RECEPTA REFUNDOWANA?
JAKIE DANE MUSZĄ BYĆ NA RECEPCIE ABYŚ SKORZYSTAŁ Z REFUNDACJI?
KTO MOŻE WYSTAWIĆ RECEPTĘ REFUNDOWANĄ?
CO OZNACZA LIMIT FINANSOWANIA I CO SIĘ Z NIM WIĄŻE?
CO OZNACZA SYMBOL DODATKOWEGO UPRAWNIENIA PACJENTA NA RECEPCIE?
BEZPŁATNE LEKI DLA KOBIETY W CIĄŻY - CIĄŻA+
PROGRAM 75+
CZY MOŻESZ OTRZYMAC TAŃSZY ZAMIENNIK LEKU ZAPISANEGO NA RECEPCIE?
CZYM JEST E-RECEPTA (RECEPTA ELEKTRONICZNA)?
JAK ZREALIZOWAC E-RECEPTĘ?
JAK DŁUGO WAŻNA JEST RECEPTA
CO TO JEST RECEPTA TRANSGRANICZNA?
KONTAKT

 

Recepta to rodzaj korespondencji pomiędzy lekarzem a farmaceutą. Dotyczy ona leków, które zostaną zastosowane podczas Twojego leczenia. Wystawiana jest w formie elektronicznej, albo w formie papierowej (w wyjątkowych sytuacjach).
Receptę na leki refundowane wystawia osoba uprawniona. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa część kosztów leków, znajdujących się w aktualnym wykazie leków refundowanych. Receptę na leki refundowane możesz zrealizować w każdej  aptece/ punkcie aptecznym z umieszczonym  logo NFZ :

 

KOMU PRZYSŁUGUJE RECEPTA REFUNDOWANA?
osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także osobom posiadającym prawo do świadczeń z innego tytułu, jak:

 • dzieciom do ukończenia 18 roku życia
 • kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu
 • osobom podlegającym ustawowemu leczeniu z powodu
  • choroby psychicznej 
  • alkoholizmu i narkomanii
  • chorób zakaźnych
 • osobom posiadającym Kartę Polaka
 • osobom odbywającym zasadniczą służbę wojskową
 • osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) swojej gminy
 • osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

 

JAKIE DANE MUSZĄ BYĆ NA RECEPCIE ABYŚ SKORZYSTAŁ Z REFUNDACJI?

 • imię i nazwisko pacjenta oraz numer PESEL (lub numer karty EKUZ , numer poświadczenia wydanego przez NFZ , numer paszportu lub  numer  Karty Polaka)
 • adres zamieszkania pacjenta
 • symbol dodatkowego uprawienia  pacjenta, jeżeli posiadasz  np. zasłużony honorowy dawca krwi lub przeszczepu, inwalida wojenny/wojskowy, osoba po 75 roku życia,
 • wykaz zaordynowanych leków ( maks. 5 pozycji na 1 recepcie)
 • data wystawienia recepty
 • podpis osoby uprawnionej do wystawienia recepty
 • symbol państwa, w którym jesteś ubezpieczony (w przypadku, gdy jesteś osobą uprawnioną do świadczeń na postawie przepisów o koordynacji i posiadasz kartę EKUZ lub poświadczenie

 

KTO MOŻE WYSTAWIĆ RECEPTĘ REFUNDOWANĄ ?
Osoba uprawniona tj:

 • lekarz, lekarz dentysta
 • pielęgniarka/położna (nie na wszystkie leki),
 • farmaceuta - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, może wystawić receptę farmaceutyczną (recepta realizowana jest z odpłatnością 100%) i wydać bez recepty lekarskiej lek zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem leków odurzających i psychotropowych.
   
 • Wykaz grup leków, które mogą być przepisane przez pielęgniarkę/położną:
 
Lp. Grupa leków Substancje czynne
1 leki przeciwwymiotne 1. Ondansetronum
2. Aprepitantum
3. Thiethylperazinum
2 leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego 1. Nystatinum
2. Metronidazolum
3 ginekologiczne leki przeciwzakaźne 1. Nystatinum
2. Natamycinum
3. Clotrimazolum
4. Metronidazolum
4 leki stosowane w niedokrwistości Acidum Folicum
5 leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach gardła Phenoxymethylpenicillinum
6 leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach ucha i zatok Amoxicillinum
7 leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowych Trimethoprim
8 leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach przyzębia i tkanki okostnej Doxycyclinum
9 leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach skóry Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni Acetas
10 środki znieczulające działające miejscowo 1. Lidocainum
2. Lidocainum
3. Lidocainum + Prilocainum
11 leki przeciwbólowe 1. Tramadolum
2. Tramadolum + Paracetamolum
12 anksjolityki Hydroxyzinum
13 leki przeciwpasożytnicze 1. Mebendazolum
2. Pyrantelum
3. Crotamitonum
14 leki rozszerzające oskrzela 1. Salbutamolum
2. Ipratropii Bromidum
15 witaminy Cholecalciferolum
16 płyny infuzyjne 1. sól fizjologiczna
2. glukoza 5%
3. płyn Ringera
4. płyn wieloelektrolitowy (PWE)
17 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza - Hydrolizaty białek mleka
18 Opatrunki (emplastrii)
19 Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi
 

 

LEKI MAJĄ RÓŻNY POZIOM ODPŁATNOŚCI

Jest on określony w wykazie leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
i wyrobów medycznych publikowanym przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia

 • B – bezpłatnie do wysokości limitu finansowania
 • R – odpłatność ryczałtowa (3,20 zł) do wysokości limitu finansowania 
 • 30% - odpłatność 30 % wysokości limitu finansowania
 • 50 % - odpłatność 50% wysokości limitu finansowania

UWAGA!

 Każdy lek refundowany ma określony tzw. limit finansowania.

CO OZNACZA LIMIT FINANSOWANIA I CO SIĘ Z NIM WIĄŻE ?

Limit finansowania to kwota do wysokości której lek jest refundowany.

Gdy cena detaliczna leku jest taka sama jak limit finansowania to płacisz za lek w zależności od odpłatności:  ryczałt (3,20 zł) lub 50 %  ceny lub 30% ceny  lub lek jest bezpłatny.

W przypadku, gdy cena detaliczna leku refundowanego jest wyższa od limitu jego finansowania, to należy dopłacić różnicę pomiędzy ceną detaliczną leku a jego limitem.

PRZYKŁAD 1.

 • Na recepcie zapisano lek z odpłatnością  „B”

cena  leku wynosi – 70,00 zł
limit finansowania – 70,00 zł

W takim przypadku otrzymasz lek bezpłatnie

 • Na recepcie  zapisano lek z odpłatnością  „B”

cena leku wynosi – 70,00 zł 
limit finansowania – 50,00 zł

W tym przypadku dopłacisz 20,00 zł,  czyli różnicę między ceną leku a limitem finansowania  (70 zł -50 zł)

 PRZYKŁAD 2.

 • Na recepcie zapisano lek z odpłatnością „R” czyli ryczałt (3,20 zł)

cena  leku wynosi – 70,00zł
limit finansowania – 70,00 zł

W takim przypadku otrzymasz  lek za 3,20 zł

 • Na recepcie zapisano lek z odpłatnością„R”

cena leku wynosi – 70,00 zł,
limit finansowania – 50,00 zł

W takim przypadku  odpłatność za lek wyniesie  23,20 zł, czyli 3,20zł ( ryczałt) + 20,00 zł  (różnica między ceną leku a limitem finansowania  70 zł – 50 zł)

 PRZYKŁAD 3.

 • Na recepcie zapisano lek z odpłatnością 30%

cena  leku wynosi – 70,00 zł
limit finansowania – 70,00 zł

W takim przypadku otrzymasz lek za 21 zł

 • Na recepcie zapisano lek na „30%”

cena leku wynosi – 70,00
limit finansowania – 50,00 zł

W takim przypadku odpłatność za lek wyniesie  35 zł, czyli 15 zł ( 30% z 50zł ) + 20 zł (różnica między ceną leku a limitem finansowania 70 zł- 50 zł)

PRZYKŁAD 4.

 •  Na recepcie zapisano lek z odpłatnością 50%

cena  leku wynosi – 70,00 zł
limit finansowania – 70,00 zł

W takim przypadku  otrzymasz lek za 35 zł

 • Na recepcie zapisano lek z odpłatnością „50%”

cena leku wynosi – 70,00 zł,
limit finansowania – 50,00 zł

W takim przypadku odpłatnośc za lek wyniesie 45 zł, czyli 25 zł (50% z 50 zł)  + 20 zł (różnica między ceną leku a limitem finansowania 70 zł-20 zł)  

Odpłatność

Cena detaliczna leku

Limit finansowania

Opłata pacjenta

Bezpłatnie

70,00 zł

70,00 zł

0 zł

Bezpłatnie

70,00 zł

50,00 zł

20zł

Ryczałt

70,00 zł

70,00 zł

3,20 zł

Ryczałt

70,00 zł

50,00 zł

23,20 zł

30%

70,00 zł

70,00 zł

21 zł

30%

70,00 zł

50,00 zł

35 zł

50%

70,00 zł

70,00 zł

35 zł

50%

70,00 zł

50,00 zł

45 zł

 Jeśli dla danego leku z wykazu leków refundowanych jest tylko jeden poziom odpłatności, lekarz nie musi go umieszczać na recepcie. Nie jest to również konieczne w przypadku, kiedy na recepcie znajduje się oznaczenie twoich uprawnień dodatkowych.

 

 • CO  OZNACZA SYMBOL  DODATKOWEGO UPRAWNIENIA PACJENTA NA RECEPCIE ?

Symbol

Kogo dotyczy

Dodatkowe uprawnienia

AZ

Pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest.

Bezpłatne zaopatrzenie w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście.

IB

Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osoby represjonowane, uprawnione do renty rodzinnej, a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Bezpłatne zaopatrzenie w leki w kategoriach dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte refundacją, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.

IW

Inwalidzi wojskowi.

Bezpłatne – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny
w aptece na receptę.

PO

Żołnierze, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełnią służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

O ile nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu, przysługuje im bezpłatne – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte refundacją w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę oraz leki recepturowe.

IN

Pacjenci inni niż ubezpieczeni, którzy mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Uprawnienia, tak jak u osoby ubezpieczonej.

ZK

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu.

Bezpłatnie – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte refundacją w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę oraz zaopatrzenie w leki, zgodnie z wykazem leków określonym przez ministra zdrowia, które mogą stosować w związku z oddawaniem krwi lub szpiku albo innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów.

S

Osoby po ukończeniu 75 roku życia.

Bezpłatne leki (dotyczy leków wymienionych
w części D wykazu leków refundowanych).

C

Kobiety od momentu stwierdzenia ciąży
do 15 dni po planowanej dacie porodu.

Bezpłatne leki  (dotyczy leków wymienionych
w części E wykazu leków refundowanych).

WE

Weterani działań poza granicami państwa, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Bezpłatnie

 

 • BEZPŁATNE LEKI DLA KOBIET W CIĄŻY - CIĄŻA+

Od 1 września 2020 r.  po raz pierwszy na liście leków refundowanych znalazły się bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. 

Receptę na leki refundowane z dodatkowym uprawnieniem  „C”   wystawia lekarz  specjalista w  dziedzinie  położnictwa i ginekologii lub w trakcie tej specjalizacji, położna podstawowej opieki zdrowotnej lub z poradni położniczo-ginekologicznej posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia lub inny lekarz – na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ciążę wystawionego przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub w trakcie tej specjalizacji, położną podstawowej opieki zdrowotnej lub
z poradni położniczo-ginekologicznej.

Bezpłatne leki  przysługują kobiecie od momentu stwierdzenia ciąży do 15 dni po planowanej dacie porodu

 
 

 • PROGRAM 75+

Pacjenci, którzy ukończyli 75 lat, mogą korzystać z przyznanego  uprawnienia od 1 września 2016.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby  skorzystać z programu 75+ i otrzymać lek bezpłatnie ?

Muszą zostać spełnione cztery warunki:

 • - ukończone 75 lat; wiek, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • - lek znajduje się na wykazie bezpłatnych leków dla seniorów;
 • - na receptach w postaci papierowej lub elektronicznej w polu „kod uprawnień dodatkowych” naniesiono literę S
 • - recepta  została wystawiona przez :
 • a) lekarza rodzinnego w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub
 • b) pielęgniarkę udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept.

Od 1 stycznia 2021 r. pacjenci mogą otrzymać receptę elektroniczną na bezpłatne leki w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala. Wymaga to uprzedniej weryfikacji w systemie E –Zdrowie, za zgodą pacjenta, jakie leki są stosowane lub zalecane u danego  pacjenta. 

Pierwszy wykaz leków, obowiązujący od 1 września 2016 roku, w ramach projektu 75+ zawierał 1129 produktów leczniczych, obecnie  lista obejmuje 2056 pozycji leków dostępnych dla seniorów (stan na marzec 2021).

 

 • CZY MOŻESZ OTRZYMAĆ TAŃSZY ZAMIENNIK LEKU ZAPISANEGO NA RECEPCIE?

Możesz otrzymać tańszy  lek niż przepisany na recepcie, z zastrzeżeniem przypadku kiedy osoba wystawiająca receptę umieściła na niej zapis „NZ” – nie zamieniać.

Farmaceuta ma obowiązek zaproponować Ci tańszy zamiennik, czyli produkt leczniczy o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej oraz  wskazaniu terapeutycznym, co lek przepisany na recepcie.

 Pamiętaj: większość leków ma swoje tańsze odpowiedniki, których stosowanie nie powoduje różnic terapeutycznych.

 

 • CZYM JEST E-RECEPTA (RECEPTA ELEKTRONICZNA)?

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną papierową receptę.

 

 • JAK ZREALIZOWAĆ  E-RECEPTĘ

E-receptę zrealizujesz na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymasz w trakcie porady  e-mailem lub SMS-em lub w postaci wydruku informacyjnego

 

W aptece podasz 4-cyfrowy kod z SMS-a i PESEL albo pokażesz PDF załączony do e-maila; a jeśli nie korzystasz z IKP, to farmaceuta zeskanuje kod kreskowy z wydruku informacyjnego

 ·  JAK DŁUGO WAŻNA JEST RECEPTA ?

   Termin ważności recepty nie może przekroczyć:

 • 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie „daty realizacji od dnia”, a w przypadku e-recepty - 365 dni (o ile lekarz to zaznaczy i określi dawkowanie)
 • 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie „daty realizacji od dnia”  dla recepty na antybiotyki
 • 120 dni od daty wystawienia na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta lub produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.

Jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość leku jaka jest niezbędna do 180 dniowego okresu jego stosowania w przypadku e-recepty i na 120 dni w przypadku recepty papierowe

 
E-RECEPTA ważna 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie „daty realizacji od dnia”

e-recepta ważna przez 30 dni od daty wystawienia lub od określonej daty

 żeby E-RECEPTA była ważna przez 365 dni  lekarz musi to zaznaczyć

 E-recepta ważna przez 365 dni: Pamiętaj, by wykupić przynajmniej 1 opakowanie leku z tej e-recepty przed upływem 30 dni,żeby nie utracić części leków

Pamiętaj !

Jeśli lekarz określi termin ważności Twojej E-RECEPTY na rok , pamiętaj że powinieneś wykupić pierwsze opakowanie przed upływem  30 dni od daty jej wystawienia:

 • po upływie 30 dni
  od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”
 • jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi - do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania

Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy po nie przyjdziesz, farmaceuta nie będzie już zmniejszał Ci ilości leku.

PRZYKŁAD
Data wystawienia e-recepty : 03.02.2021  r.
Lek - Bibloc 2,5 mg 30 tabl. 12 opakowań
Dawkowanie: 1 x 1
Data realizacji: do 03.02.2022 (recepta roczna na 365 dni).

 • jeśli wykupisz 1 opakowanie w ciągu 30 dni od daty wystawienia e-recepty to zostanie Ci jeszcze 11 opakowań, które możesz wykupić „na raty”  (do daty ważności recepty - do 03.02.2022 r.)
 • jeśli jednak wykupisz pierwsze opakowanie dopiero np. po 60 dniach to farmaceuta odliczy Ci dawki które przepadły - otrzymasz o 2 opakowania mniej! 
 •  

PAMIĘTAJ !
Jednorazowo możesz wykupić zapas leku na 180 dni okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, nie ma możliwości wykupienia leku na 365 dni.

LEK  =  1 E-RECEPTA
Jeśli lekarz wypisze Ci 5 różnych leków to każdy lek traktowany jest jak osobna recepta. Każdy z tych leków możesz kupić w innej aptece na ten sam kod dostępu, który poda Ci lekarz.

UWAGA!
Jeśli jeden z tych leków masz zapisany w większej ilości, np. 10 opakowań  i kupujesz go “na raty” to zakupy tego leku muszą odbywać się w tej samej aptece.  

PRZYKŁAD

Kod dostępu: 4500
1 lek -  Grofibrat  S 60 tabl. – 10 op.
2 lek -  Kalipoz prolong. 60 tabl. - 2 op.
3 lek -  Bibloc 2,5 mg  30 tabl. - 2 op.
Jeśli chcesz wykupić  tylko 1 opakowanie leku Grofibrat a  resztę chcesz kupić później to pamiętaj, że kolejne opakowania Grofibratu możesz kupić tylko w tej aptece, w której rozpocząłeś zakup tego leku.

 • CO TO JEST RECEPTA TRANSGRANICZNA

jest to recepta na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawiona przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym recepta została wystawiona, podlegająca realizacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z prawem tego państwa.

 

Receptę transgraniczną wprowadzono, aby zapewnić pacjentowi prawo do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
Jeśli  wyjeżdżasz za granicę ( na wakacje, do pracy) i tam zamierzasz wykupić swoje leki  to lekarz wystawi  Ci receptę transgraniczną.
Posiadając receptę transgraniczną możesz mieć pewność, że zostanie ona zrealizowana w innych krajach Unii Europejskiej, gdyż zasady wystawiania są identyczne we wszystkich krajach Wspólnoty.
UWAGA!
Niezależnie  od uprawnień przysługujących pacjentowi w Polsce, leki wypisane na recepcie transgranicznej  możesz wykupić za granicą tylko na 100% . Możesz natomiast otrzymać zwrot poniesionych kosztów  za leki zakupione za granicą na podstawie recepty transgranicznej ( ale tylko do poziomu refundacji leku), o ile wystąpisz do NFZ  z odpowiednim wnioskiem.
Na recepcie transgranicznej  nie może być przepisany lek o kategorii dostępności   „Rpw”, czyli taki, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.

 • Co musi zawierać recepta transgraniczna?

Dane osobowe i adresowe:

 • imię (lub imiona) i nazwisko osoby, na którą jest wystawiona,
 • datę urodzenia pacjenta,
 • dane osoby wystawiającej receptę: imię/imiona i nazwisko, tytuł zawodowy, dane do bezpośredniego kontaktu,
 • adres miejsca udzielenia świadczenia : miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu oraz oznaczenie „Polska”:
 • (lub adres miejsca przyjmowania wezwań, w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania)

oraz

Informacje o leku lub produkcie:

 • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego,
 • (lub nazwę handlową (własną) w przypadku, gdy widniejący na recepcie produkt jest biologicznym produktem lub wystawiający receptę uzna, że podanie nazwy handlowej jest niezbędne ze względów medycznych - w tej sytuacji na recepcie należy podać przyczynę podania nazwy handlowej),
 • postać,
 • dawkę (moc)
 • ilość,
 • sposób dawkowania,
 • datę wystawienia recepty,
 • podpis własnoręczny osoby wystawiającej (recepta papierowa).
Masz pytania? Zadzwoń: 800 - 190 – 590 Telefoniczna Informacja Pacjenta
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158