WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 10902 z dnia 30 września 2014Drukuj

Dla studenta

Drodzy Studenci,

przekazujemy Wam informacje dotyczące bezpłatnej opieki medycznej dla Was w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Poniższe informacje przygotowaliśmy także w plikach w formie ulotek w języku polskim i angielskim do pobrania na końcu tego artykułu. Uczelnie mogą je wydrukować i rozdystrybuować wśród osób studiujących lub zamieścić w gablotach do wglądu.

 

Ubezpieczenie


Zgodnie z przepisami, studenci do ukończenia 26. roku życia, mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. W tym celu przynajmniej jedno z rodziców powinno zgłosić syna lub córkę do ubezpieczenia jako członka rodziny. Jeśli rodzice nie są ubezpieczeni – wówczas student powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez któregoś ze swoich dziadków, a w sytuacji gdy i oni nie posiadają ubezpieczenia, student wnioskuje na swojej uczelni o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.


WAŻNE:
•   Student zatrudniony na umowę o pracę podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu – składki odprowadza za niego pracodawca.
•   Student prowadzący własną działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu – sam odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS.
•  Studenci powyżej 26. roku życia pracujący dorywczo na umowę zlecenie, również podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu – składki odprowadza za niego zleceniodawca.
 

Należy pamiętać, że wraz z zakończeniem pracy/działalności gospodarczej, student powinien zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków lub przez uczelnię. Potwierdzenie prawa do świadczeń u lekarza


Potwierdzenie prawa do korzystania ze świadczeń powinno nastąpić bezpośrednio u lekarza za pomocą systemu eWUŚ. Jeśli nie będzie to możliwe, student może okazać dokument potwierdzający zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego lub złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń. Po dopełnieniu tych formalności, lekarz jest zobowiązany udzielić pomocy medycznej studentowi w pełnym zakresie (wraz z zaordynowaniem leków podlegających refundacji), natomiast student po odbytej wizycie lekarskiej powinien niezwłocznie wyjaśnić sytuację swojego ubezpieczenia we właściwym ze względu zamieszkania Oddziale NFZ.Student u lekarza pierwszego kontaktu


Każdy ubezpieczony w NFZ, także i student ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju, w placówce która ma podpisaną umowę z NFZ. Student może dokonać wyboru lekarza rodzinnego w miejscu kształcenia. Oznacza to, że po wybraniu przychodni lekarza rodzinnego (najlepiej najbliżej miejsca zamieszkania), należy złożyć deklarację do lekarza rodzinnego. Druk deklaracji można otrzymać w przychodni lub pobrać ze strony internetowej www.nfz-poznan.pl.
Należy pamiętać, że w ciągu roku możliwe jest trzykrotne bezpłatne dokonanie zmiany lekarza rodzinnego (chyba, że wybór lekarza wynika ze zmiany miejsca zamieszkania). Każda kolejna zmiana lekarza to koszt 80zł.

W sytuacjach nagłych student może skorzystać z porady lekarza rodzinnego innego niż ten, u którego złożył deklarację.Gdzie szukać pomocy w razie nagłego zachorowania w nocy, w soboty, niedziele i święta?


W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych, nocnych lub w niedziele i święta, studenci mogą korzystać z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. „wieczorynki”). Może być ona sprawowana w przychodni lub innej placówce, która podpisała z przychodnia umowę. Wykaz placówek świadczących nocna i świąteczną opiekę zdrowotna na terenie Poznania i województwa  wielkopolskiego dostępny jest na stronie internetowej www.nfz-poznan.pl w zakładce „Dla pacjenta”. Placówki świadczące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną czynne są codziennie pomiędzy godzina 18.00 a 8.00 rano oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.
 

W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale ratunkowym, Izbie Przyjęć w szpitalu lub wezwać pogotowie.Na jakich zasadach studenci pochodzący z innych krajów mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?


Studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej lub EFTA mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak wszyscy ubezpieczeni w NFZ. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem należy okazać Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez instytucję ubezpieczeniową w kraju, w którym zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Studenci, którzy rozpoczynają naukę w Polsce, a pochodzą spoza państw UE/EFTA, mogą podpisać z WOW NFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Również studenci z Polski wyjeżdżający do innego państwa UE/EFTA mają prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Przed wyjazdem powinni zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych w innym państwie UE/EFTA na takich samych zasadach, jak ubezpieczeni w danym kraju.Jak długo po zakończeniu nauki student ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?


Prawo to wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki (data zamieszczona na dyplomie ukończenia studiów) lub skreślenia z listy studentów.
 

 

Gdzie się leczyć w Wielkopolsce?

Chcesz znaleźć lekarza POZ, pielęgniarkę, lekarza specjalistę, szpital, itp? Poszukaj w informatorze

 

 

Prawa Pacjenta

Informacje, między innymi o prawach pacjenta, dokumentacji medycznej, zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych - w formie publikacji pdf.

 

Po więcej informacji zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 po nr bezpłatnej infolinii: 800-190-590 

 

Biuro Prasowe WOW NFZ

Pliki do pobrania

ulotka_student_PL  ulotka_student_PL  [1472KB]
ulotka_studenci_gablotka  ulotka_studenci_gablotka  [1476KB]
ulotka_student_ENG  ulotka_student_ENG  [304KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158