WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 18473 z dnia 26 lutego 2024Drukuj

Komunikat Urzędu Miasta Poznania: Zaproszenie do dokonywania zgłoszeń o gotowości utworzenia centrum 75+

Poniżej zamieszczamy komunikat Urzędu Miasta Poznania.

 

ZAPROSZENIE DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

W związku z obowiązkiem realizacji przez powiat/miasto na prawach powiatu zapisów art. 8 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej, Prezydent Miasta Poznania zaprasza zainteresowane podmioty lecznicze do dokonania zgłoszenia o gotowości utworzenia centrum 75+, o którym mowa w ustawie o szczególnej opiece geriatrycznej.

Opis przedmiotu naboru:

Zaproszenie jest skierowane do podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania, które wyrażą intencję utworzenia w ramach swojej struktury organizacyjnej Centrum 75+, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r o szczególnej opiece geriatrycznej.

Podmiot leczniczy który dokona zgłoszenia zobowiązany jest do utworzenia centrum 75+ oraz do złożenia deklaracji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Warunki udziału:

Deklaracja może być złożona jedynie przez podmiot leczniczy który:

  1. zlokalizowany jest na terenie Miasta Poznania;
  2. posiada potencjał umożliwiający utworzenie centrum 75+ zgodnie zapisami Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej;
  3. zapewni w ramach centrum 75+ wymagany personel i sprzęt medyczny oraz wyposażenie zgodne z obowiązującymi wymaganiami.

Kryteria wyboru podmiotu:

Podmiot leczniczy przedstawi deklarację zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

Termin zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przedłożyć do dnia 4 marca 2024 roku

w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

lub

za pośrednictwem platformy ePUAP, elektroniczna skrzynka podawcza: /UMPoznan/SkrytkaESP

Zgodnie z zapisami art.13 ust. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej, do dnia 9 marca 2024 roku Prezydent Miasta Poznania przekaże Wojewodzie Wielkopolskiemu pisemną propozycję dotyczącą utworzenia i lokalizacji centrum/centrów, uwzględniającą informację o wszystkich prawidłowo wniesionych zgłoszeniach.

 

Osoba do kontaktu:

Beata Bałuszyńska, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

tel. 61 878 16 41, email: beata_baluszynska@um.poznan.pl

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158