WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE (SZP)

Artykuł nr: 18198 z dnia 17 października 2023Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków w zakresie: Kompleksowa Opieka Onkologiczna nad Świadczeniobiorcą z Nowotworem Piersi (KON-PIERŚ)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH

W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z NOWOTWOREM PIERSI  (KON‑PIERŚ)

UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.)

 

WIELKOPOLSKI OW NFZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

zaprasza

do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa WIELKOPOLSKIEGO.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 870 ze zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1. ww. ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, dostępne są w budynku WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ, ul. GRUNWALDZKA 158, od dnia 16.10.2023 r. do dnia 10.11.2023 r. w godzinach 8:00-16:00 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl.

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2024 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10.11.2023 r.*

Wnioskujący może złożyć w WIELKOPOLSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

 

*Liczy się data wpływu do kancelarii oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

 

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158