WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 17372 z dnia 10 października 2022Drukuj

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – informacja dot. wykazywania harmonogramu wizyt domowych personelu

Konkurs ofert w zakresach świadczeń: tlenoterapia domowa oraz żywienia dojelitowego w warunkach domowych.

W zapytaniu ofertowym wymagane jest podanie osób personelu medycznego dla wybranej pozycji oferty. Listę tą uzupełnia się w aplikacji konkursowej NFZ-KO w zakładce Personel w karcie pozycji specyfikacji oferty.

W dolnej części okna zakładki Personel znajduje się informacja o wymaganym harmonogramie pracy – rodzaj harmonogramu są zdefiniowane w zapytaniu ofertowym.

Mogą pojawić się trzy rodzaje informacji w zakładce Personel:

1. W przypadku harmonogramu GODZINOWEGO poprawnym jest wprowadzić czas pracy personelu w postaci dokładnego wymiaru czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Do tego celu służy część zakładki określona jako Godziny pracy.

Aby stworzyć harmonogram zaleca się w polu Dni wybrać dzień tygodnia a w polach godziny od…do… określić czas pracy osoby personelu w tym dniu. Po uzupełnieniu tych danych należy użyć przycisku Dodaj, co pozwala umieścić wpis na liście.

Aby ewentualnie wprowadzić zmiany w harmonogramie należy podświetlić korygowany wpis na liście, dokonać odpowiednich zmian, a następnie użyć przycisku Popraw.

Zakres godzin wprowadzany w polach od…do… stanowią godziny od 00:00 do 24:00.

W przypadku, gdy osoba personelu pracuje na przełomie dwóch dni (np. od 23:00 do 04:00) wówczas godziny pracy wprowadzamy osobno dla dnia pierwszego i drugiego.

Podczas tworzenia harmonogramu godzin pracy program sprawdza poprawność wprowadzanych danych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości użytkownik jest o tym informowany odpowiednimi komunikatami.

2. W przypadku harmonogramu TYGODNIOWEGO poprawnym jest wprowadzenie czasu pracy personelu w postaci liczby godzin pracy w tygodniu.

W celu wprowadzenia takiego wymiaru czasu pracy należy użyć przycisku Popraw godz/tydzień. Następnie należy podać tygodniowy wymiar czasu pracy.

3. W zapytaniu ofertowym NFZ poza zwykłym harmonogramem czasu pracy znajduje się harmonogram wizyt domowych świadczonych przez określoną osobę personelu. W takim wypadku w aplikacji konkursowej NFZ-KO w części Godziny pracy poprawnym jest w polu znajdującym w dolnej części okna w miejscu rodzaj wizyt wybrać opcję wizyty domowe.

Operacja wprowadzania wizyt domowych jest analogiczna do dodawania zwykłego, godzinowego harmonogramu czasu pracy.

Jeżeli wprowadzany harmonogram wizyt domowych koliduje z wcześniej dodanym zwykłym harmonogramem godzinowym wówczas wyświetlany jest komunikat „Nie można wykonać tej operacji, ponieważ wystąpił konflikt z istniejącymi pozycjami harmonogramu”.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158