WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 17371 z dnia 10 października 2022Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna od 1 listopada 2022 r. - dot. nowych świadczeniodawców oraz świadczeniodawców, którzy zamierzają rozszerzyć umowę o nowy zakres udzielenia świadczeń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

NA OKRES: POCZĄWSZY OD 01.11.2022 r. NA CZAS NIEOZNACZONY

KOD POSTĘPOWANIA 15-22-000361/POZ/0113/06

 

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15
informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

 

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

85141100-0 - Usługi świadczone przez położne

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

 

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

  • w tym: KOORDYNACJA OPIEKI

2. ŚWIADCZENIA BUDŻETU POWIERZONEGO OPIEKI KOORDYNOWANEJ

3. TRANSPORT SANITARNY W POZ

4. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

5. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

  • w tym: ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  • w tym: ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

6. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

na obszarze województwa: 30 – WIELKOPOLSKIE

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.), zwane dalej „zarządzeniem”.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w zarządzeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 540 ze zm.).

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w WIELKOPOLSKIM OW NFZ, adres:  60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158, od dnia 10 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w godzinach 08:00-16:00 lub na stronie internetowej www.nfz-poznan.pl od dnia 10 października 2022 r.

Wnioski o zawarcie umów POZ mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

Wnioskujący może złożyć w WIELKOPOLSKIM OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

 

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2022 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: podstawowa opieka zdrowotna - POZ).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158