WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 17273 z dnia 30 sierpnia 2022Drukuj

Rozpoczęcie kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości WOW NFZ

KOMUNIKAT

O ROZPOCZĘCIU KWALIFIKACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW DO SYSTEMU
PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

W związku z brzmieniem art. 2 ustawy z dnia 17 marca 2021 roku o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz. U. z 2021 r., poz. 616 z późn. zm.), informujemy o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego przypominamy o obowiązku przedłożenia przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych.

W szczególności świadczeniodawcy posiadający profile, w ramach których realizują zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późń. zm.) zobowiązani są do przekazania kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną, na udostępnienie jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia do dnia 2 września 2022 roku (dokumenty prosimy przekazać do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ).

W przypadku łączenia się podmiotów leczniczych, prosimy o przekazanie dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do dnia 2 września 2022 roku, aktu o połączeniu.

Wskazany wyżej termin uznaje się za zachowany pod warunkiem wpływu dokumentów, do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do dnia 2 września 2022 roku do godz. 16:00.  Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą mogły być uwzględnione przy kwalifikacji.

Ponadto informujemy, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej kwalifikacji.

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia - dla terenu województwa wielkopolskiego – zostanie ogłoszony w terminie do dnia 30 września 2022 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz ten będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2027 roku.

Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ pod nr tel.: 61 850 61 42, 61 850 61 10.

 

Załączniki:

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158