WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16291 z dnia 26 marca 2021Drukuj

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego w związku z uruchomionym od 1 stycznia 2021 r. Systemem Obsługi Importu Docelowego (SOID)

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego w związku z uruchomionym od 1 stycznia 2021 r. Systemem Obsługi Importu Docelowego (SOID) oraz kończącym się okresem przejściowym dotyczącym możliwości składania dokumentacji papierowej.

W związku z uruchomionym od 1 stycznia 2021 r. Systemem Obsługi Importu Docelowego (SOID) Minister Zdrowia przekazuje informacje dotyczące projektu:

SOID https://soid.ezdrowie.gov.pl/ jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia (art. 31c Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

System daje możliwość wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 2 (dalej jako zapotrzebowania), zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8 (dalej jako zgłoszenia) ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a także zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań lub zgłoszeń, pobieranie przez apteki i hurtownie farmaceutyczne informacji o rozpatrzonych zapotrzebowaniach lub zgłoszeniach oraz komunikację z ministrem właściwym do spraw zdrowia dotycząca tego zakresu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania kont oraz procesu wystawiania, potwierdzania, rozpatrywania i realizacji zapotrzebowań oraz zgłoszeń na każdym ich etapie są zamieszczone na stronie internetowej Centrum eZdrowia:

Minister Zdrowia zachęca do korzystania z możliwości jakie daje wprowadzony system, jednocześnie przypomina, że zgodnie z zapisami art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 poz. 1493) zapotrzebowania, o których mowa w art. 4 ust. 2, zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz zapotrzebowania, o których mowa w art. 29a ust. 2 ustawy o Bezpieczeństwie żywności i żywienia, mogą być składane w postaci papierowej tylko do końca marca 2021 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158