WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 2181 z dnia 14 kwietnia 2004Drukuj

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 

Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ / Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Kartę EKUZ można składać:

 • osobiście - kartę odbiera się "od ręki"
 • poprzez osobę upoważnioną (upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty, upoważnienie jest wymagane również od pracodawców, którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników) - karta również wydawana jest "od ręki"
 • przesłać pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty e-mail (gdy na wniosku przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej brakuje podpisu lub podpis jest nieczytelny, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego karty EKUZ, jeżeli wniosek jest podpisany, zeskanowany możliwe jest odesłanie karty EKUZ pod adres wskazany we wniosku lub jej odbiór przez osobę upoważnioną) - UWAGA - uległ wydłużeniu czas rozpatrywania wniosków o wydanie EKUZ, składanych w trybie korespondencyjnym (poczta, poczta elektroniczna, faks, ePUAP)

 

Co to jest EKUZ?

Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, w przypadkach pilnych. EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

TUTAJ uzyskacie Państwo informacje o systemie ochrony zdrowia w państwie, do którego się udajecie.

Osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się kartą EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Karta EKUZ wydawana jest osobom wyjeżdżającym:

w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA, np.:

 • wyjazd w celu turystycznym lub odwiedzenia rodziny czy znajomych;
 • wyjazd w celu nauki (szkoła/studia).

pobierz bezpłatnie WNIOSEK EKUZ – pobyt czasowy 

 

w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA, np.:

 • wyjazd związany jest z wykonywaniem pracy lub wykonywaniem na polecenie pracodawcy zadań służbowych na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EFTA na podstawie dokumentu A1. dotyczy to, m.in.: pracowników oddelegowanych przez pracodawcę lub osoby samo-delegujące się, w tym pracowników transportu międzynarodowego, służb mundurowych, żołnierzy zawodowych, itp. oraz towarzyszący mu członek rodziny;
 • wyjazd w celu poszukiwania pracy na podstawie formularza U2 dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz towarzyszący mu członek rodziny;
 • wyjazd w związku z oddelegowaniem do pracy w placówce dyplomatycznej lub konsularnej pracownika dyplomatycznego lub konsularnego oraz towarzyszący mu członek rodziny

pobierz bezpłatnie WNIOSEK EKUZ - praca

 

W przypadku, gdy na terenie krajów UE/EFTA zostały Państwu już udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne, a nie posiadaliście Państwo ze sobą karty EKUZ i musicie przedłożyć za ten okres dowód potwierdzenia ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, należy złożyć wniosek o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Kartę EKUZ

pobierz bezpłatnie wniosek o wydanie CERTYFIKATU

Informacje o terminie ważności EKUZ  –  kliknij po więcej informacji

Obsługa bezpośrednia w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 (parter, Sala Obsługi), Delegaturach WOW NFZ oraz Punktach Obsługi Ubezpieczonych odbywa się:

poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00

W Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158 (parter, Sala Obsługi) oraz w Delegaturach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła) w poniedziałki do godz. 18:00

Pobieranie biletów z numerem wejścia na Salę Obsługi poznańskiej siedziby WOW NFZ przy ul. Grunwaldzkiej 158 odbywa się:

- w poniedziałki do godziny 17.45

- od wtorku do piątku do godziny 15.45

 

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu:
  • 61-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
   tel. 61 850 60 00 (telefon czynny w godz. 09:00-15:00)
   fax 61 850 60 68
   ue@nfz-poznan.pl
 • Punkty Obsługi Ubezpieczonych:


Wnioski o wydanie karty EKUZ można składać w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ lub Delegaturze lub w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych.

Uwaga! Wydanie karty EKUZ przez OW NFZ, który nie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, dotyczy wyłącznie:

 • wnioskodawców, którzy w CWU mają status „ubezpieczony”;
 • sytuacji wyjątkowych, związanych np. z faktem podjęcia nauki, wykonywania pracy lub lokalizacją siedziby pracodawcy w województwie innym niż województwo, w którym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczony został zgłoszony do OW NFZ. Dotyczy to również sytuacji związanych z koniecznością pilnego uzyskania karty  EKUZ ze względu, np. na wyjazd turystyczny;

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest:

 • osobom ubezpieczonym, oraz
 • osobom wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  którymi są:
 • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP,
 • osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia


Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem ZUS z dnia 8.10.10 znak 992900/501-418/2010/Fum, także urzędnicy służby cywilnej powinni posiadać poświadczony przez ZUS FORMULARZ A1 ważny w okresie wykonywania pracy za granicą – dotyczy to żołnierzy zawodowych oraz tzw. funkcjonariuszy służb mundurowych tj. m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, jak również sędziów i prokuratorów. 

 


125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158