WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 2181 z dnia 14 kwietnia 2004Drukuj

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

UWAGA:

Wyjeżdżasz w wakacje za granicę?

Przyjdź po kartę EKUZ już teraz!!!

ZMIANA OKRESU WAŻNOŚCI KART EKUZ  –  kliknij po więcej informacji

 

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej – w przypadkach pilnych.

TUTAJ uzyskacie Państwo informacje o systemie ochrony zdrowia w państwie, do którego się udajecie.

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się kartą EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Karta EKUZ wydawana jest osobom wyjeżdżającym:

w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA, np.:

 • wyjazd w celu turystycznym lub odwiedzenia rodziny czy znajomych;
 • wyjazd w celu nauki (szkoła/studia).

pobierz bezpłatnie WNIOSEK EKUZ – pobyt czasowy 

 

w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA, np.:

 • wyjazd związany jest z wykonywaniem pracy lub wykonywaniem na polecenie pracodawcy zadań służbowych na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EFTA na podstawie dokumentu A1. dotyczy to, m.in.: pracowników oddelegowanych przez pracodawcę lub osoby samo-delegujące się, w tym pracowników transportu międzynarodowego, służb mundurowych, żołnierzy zawodowych, itp. oraz towarzyszący mu członek rodziny;
 • wyjazd w celu poszukiwania pracy na podstawie formularza U2 dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz towarzyszący mu członek rodziny;
 • wyjazd w związku z oddelegowaniem do pracy w placówce dyplomatycznej lub konsularnej pracownika dyplomatycznego lub konsularnego oraz towarzyszący mu członek rodziny

pobierz bezpłatnie WNIOSEK EKUZ - praca

 

W przypadku, gdy na terenie krajów UE/EFTA zostały Państwu już udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne, a nie posiadaliście Państwo ze sobą karty EKUZ i musicie przedłożyć za ten okres dowód potwierdzenia ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, należy złożyć wniosek o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Kartę EKUZ

pobierz bezpłatnie wniosek o wydanie CERTYFIKATU


 

Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego / Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Kartę EKUZ można składać:

 • osobiście
 • poprzez osobę upoważnioną (upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty, upoważnienie jest wymagane również od pracodawców, którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników) albo
 • przesłać pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty e-mail (gdy na wniosku przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej brakuje podpisu lub podpis jest nieczytelny, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego karty EKUZ, jeżeli wniosek jest podpisany, zeskanowany możliwe jest odesłanie karty EKUZ pod adres wskazany we wniosku lub jej odbiór przez osobę upoważnioną).

 

Obsługa bezpośrednia w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 (parter, Sala Obsługi), Delegaturach WOW NFZ oraz Punktach Obsługi Ubezpieczonych odbywa się:

poniedziałek – piątek           godziny 8.00-16.00

Dodatkowo, w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 (parter, Sala Obsługi), w poniedziałki do godz. 18:00

 

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu:
  • 61-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
   tel. 61 850 63 84, 61 850 63 94 (telefony czynne w godz. 09:00-15:00)
   fax 61 850 60 68
   ue@nfz-poznan.pl
 • Punkty Obsługi Ubezpieczonych:


Wnioski o wydanie karty EKUZ można składać w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ lub Delegaturze lub w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych.

Uwaga! Wydanie karty EKUZ przez OW NFZ, który nie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, dotyczy wyłącznie:

 • wnioskodawców, którzy w CWU mają status „ubezpieczony”;
 • sytuacji wyjątkowych, związanych np. z faktem podjęcia nauki, wykonywania pracy lub lokalizacją siedziby pracodawcy w województwie innym niż województwo, w którym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczony został zgłoszony do OW NFZ. Dotyczy to również sytuacji związanych z koniecznością pilnego uzyskania karty  EKUZ ze względu, np. na wyjazd turystyczny;

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest:

 • osobom ubezpieczonym, oraz
 • osobom wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  którymi są:
 • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP,
 • osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia


Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem ZUS z dnia 8.10.10 znak 992900/501-418/2010/Fum, także urzędnicy służby cywilnej powinni posiadać poświadczony przez ZUS FORMULARZ A1 ważny w okresie wykonywania pracy za granicą – dotyczy to żołnierzy zawodowych oraz tzw. funkcjonariuszy służb mundurowych tj. m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, jak również sędziów i prokuratorów.