WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Kontakt

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158

Artykuł nr: 15906 z dnia 21 września 2020Drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nfz-poznan.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2004-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-08-01

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Część filmów nie posiada napisów - filmy zostały wyprodukowane przez firmę zewnętrzną bez napisów i udostępnione dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu, dokładamy starań, aby dostarczane filmy posiadały napisy.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.
Ułatwienia dostępu:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok  

[TAB] – Przejdź do wyszukiwarki,  Przejdź do menu głównego, Przejdź do treści.

 

Oświadczenie sporządzano dnia: 2022-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Dutkowiak, jaroslaw.dutkowiak@nfz-poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 664 39 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Architektura

►Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

Do budynku prowadzi dojście od strony ulicy Piekary. Istnieje możliwości dojazdu samochodem. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking możliwy jest po wykonaniu telefonu do pracownika ochrony budynku, tel. 61 850 61 19.

Sala Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Zapewniony jest dogodny podjazd dla wózków. Trasa dojścia i wejście oznaczone są strzałkami oraz napisami ułatwiającymi orientację w terenie.

Wszelkie sprawy ubezpieczonych można załatwić w Sali Obsługi Klienta.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w przedsionku po prawej stronie.

W Sali Obsługi Klienta po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny, gdzie można otrzymać wszelkie informacje dotyczące załatwianych spraw. W sali zainstalowany jest system kolejkowy obsługiwany poprzez naciśnięcie przycisku z wyborem sprawy. System wyposażony jest w głośnik oraz wyświetlacz (dla osób z niepełnosprawnościami).

Drzwi do pomieszczeń obsługi interesantów uruchamiane są automatycznie poprzez przyłożenie biletu systemu kolejkowego do czytnika. Możliwe jest uzyskanie pomocy przez pracownika punktu informacji dla osoby tego wymagającej.

Do Sali Obsługi Klienta i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Sali Obsługi Klienta są zainstalowane pętle indukcyjne .

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z dysfunkcją wzroku.

W punkcie informacyjnym można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu online.

► Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno od strony ulicy Grunwaldzkiej, drugie od ulicy Babimojskiej. Do wejścia z ulicy Grunwaldzkiej prowadzą schody do budynku, natomiast od ul. Babimojskiej prowadzi podjazd dla wózków. Dojazd do podjazdu dla wózków jest możliwy również od ul. Grunwaldzkiej. Od strony podjazdu drzwi otwierają się automatycznie. Przed budynkiem od strony ul. Babimojskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone nawierzchnią koloru niebieskiego. Również od ul. Grunwaldzkiej przed budynkiem znajdują się 2 koperty dla osób ze szczególnymi potrzebami, oznaczone nawierzchnią koloru niebieskiego

Sala Obsługi Klienta znajduje się na wprost od wejścia głównego do budynku.

Wszelkie sprawy ubezpieczonych można załatwić w Sali Obsługi Klienta.

Wejścia oznaczone są napisami ułatwiającymi orientację w terenie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po prawej stronie od Sali Obsługi Klienta.

W holu wejściowym zapewniona jest pomoc osoby, która udziela wszelkich informacji dotyczących załatwianych spraw.

W sali zainstalowany jest system kolejkowy obsługiwany poprzez naciśnięcie przycisku z wyborem sprawy. System wyposażony jest w głośnik oraz wyświetlacz (dla osób z niepełnosprawnościami). Drzwi do pomieszczeń obsługi interesantów uruchamiane są automatycznie, poprzez przyłożenie biletu systemu kolejkowego do czytnika. Możliwe jest uzyskanie pomocy przez pracownika punktu informacji dla osoby tego wymagającej.

Do Sali Obsługi Klienta i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Sali Obsługi Klienta są zainstalowane pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (tylko na przewijaku) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z dysfunkcją wzroku.

W punkcie informacyjnym można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu online.

► Delegatura w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

Główne wejście do siedziby znajduje się z tyłu budynku od ulicy Skarszewskiej. Istnieje możliwości dojazdu samochodem oraz komunikacją miejską. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone nawierzchnią koloru niebieskiego. Parking jest dostępny dla klientów.

 Sala Obsługi Klienta znajduje się w przyziemiu budynku. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim na poczekalnię i dalej na salę obsługi. Dodatkowo osoba z niepełnosprawnością  może skorzystać z windy zainstalowanej z przodu budynku poprzez przywołanie przyciskiem pracownika Sali Obsługi. Przeszklone drzwi pozwalają koordynatorowi Sali na obserwację i zapewnienie pomocy osobie tego wymagającej.

 Drzwi wejściowe zewnętrzne uruchamiane są automatycznie poprzez przyciśnięcie przycisku umieszczonego na wysokości dostosowanej dla osoby poruszającej się na wózku, drzwi do sali obsługi poprzez przyłożenie biletu systemu kolejkowego do czytnika.

W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami spełniająca wymogi, kącik małego klienta, pokój dla opiekuna z dzieckiem oraz pokój do rozmów dla klienta ze szczególnymi potrzebami.

W poczekalni oraz na Sali Obsługi zapewnione jest stanowisko z blatem do wypełniania dokumentów  uwzględniające osoby na wózku. Zainstalowany jest system kolejkowy wyposażony w głośnik oraz wyświetlacz. Zapewniony jest  dostęp do dystrybutora z wodą.

W SOK po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, gdzie można otrzymać wszelkie informacje dotyczące załatwianych spraw. Możliwe jest uzyskanie pomocy przez koordynatora dla osoby tego wymagającej.

Do Sali Obsługi Klienta i poczekalni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na wyposażeniu jest poidło dla psa przewodnika.

W Sali Obsługi Klienta znajduje się pętla indukcyjna - stała oraz w pokoju do rozmów ze szczególnymi potrzebami  pętla indukcyjna - przenośna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla są natomiast oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób z dysfunkcją wzroku.

W SOK jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Wejścia oznaczone są napisami ułatwiającymi orientację w terenie.

► Delegatura  w Koninie,  ul. Szpitalna 43, 62-500 Konin

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony ulicy Szpitalnej (główne), drugie od ulicy Kwiatkowskiego. Istnieje możliwość dojazdu samochodem od ulicy Kwiatkowskiego. Wejście od ul. Szpitalnej do budynku jest na poziomie zerowym, natomiast od ul. Kwiatkowskiego do budynku prowadzą schody (1 stopień) oraz dwa podjazdy dla wózków.  Drzwi do budynku nie  otwierają się automatycznie. Przed wejściem do budynku zarówno od ul. Szpitalnej, jaki i ul. Kwiatkowskiego  wyznaczono  po 1 miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone nawierzchnią koloru niebieskiego.

Sala Obsługi Klienta znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Trasa dojścia i wejście oznaczone są strzałkami oraz napisami ułatwiającymi orientację w terenie.

Wszelkie sprawy ubezpieczonych można załatwić w Sali Obsługi Klienta.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w holu głównym budynku po lewej stronie od Sali Obsługi Klienta.

W holu wejściowym do Sali Obsługi Klienta zapewniona jest pomoc osoby, która udziela wszelkich informacji dotyczących załatwianych spraw (koordynator sali obsługi).

W sali nie jest zainstalowany system kolejkowy. Drzwi do pomieszczeń obsługi interesantów nie są  uruchamiane automatycznie. Możliwe jest uzyskanie pomocy koordynatora dla osoby, która tego wymaga.

Do Sali Obsługi Klienta i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Sali Obsługi Klienta są zainstalowane pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

W SOK jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

► Delegatura w Lesznie, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno

Do budynku prowadzi dojście od strony placu Kościuszki. Istnieje możliwości dojazdu samochodem. Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone nawierzchnią koloru niebieskiego.

Sala Obsługi Klienta znajduje się w głównym holu budynku po lewej stronie (w połowie korytarza). Sala Obsługi Klienta usytuowana jest na parterze, zapewniony jest dogodny dojazd dla wózków.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się naprzeciw wejścia głównego.

W SOK zainstalowany jest system kolejkowy obsługiwany poprzez naciśnięcie przycisku z wyborem sprawy. System wyposażony jest w głośnik oraz wyświetlacz. Możliwe jest uzyskanie pomocy przez pracownika SOK dla osoby tego wymagającej.

Do Sali Obsługi Klienta i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Sali Obsługi Klienta są zainstalowane pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z dysfunkcją wzroku.

W SOK jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

► Delegatura w Pile, ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

Do budynku prowadzi dojście od strony ulicy Wojska Polskiego oraz Lotniczej. Istnieje możliwości dojazdu samochodem. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone tablicą informacyjną.

Sala Obsługi Klienta znajduje się bezpośrednio po wejściu do budynku, poprzedzona jest poczekalnią. Sala Obsługi Klienta usytuowana jest na parterze, zapewniony jest dogodny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wszelkie sprawy ubezpieczonych można załatwić w Sali Obsługi Klienta.

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.

W poczekalni, przed wejściem do SOK zainstalowany jest system kolejkowy obsługiwany poprzez naciśnięcie przycisku z wyborem sprawy. System wyposażony jest w głośnik oraz wyświetlacz. Możliwe jest uzyskanie pomocy pracownika SOK dla osoby tego wymagającej.

Do Sali Obsługi Klienta i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Sali Obsługi Klienta są zainstalowane pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z dysfunkcją wzroku.

W SOK jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

► Punkt Obsługi w Rawiczu, Wały Jarosława  Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony Wałów Jarosława Dąbrowskiego, drugie od strony parkingu. Do wejścia z Wałów Jarosława Dąbrowskiego prowadzą schody do budynku, natomiast od strony parkingu wejście z parteru z dostępem dla osób z niepełnosprawnością. Od strony parkingu drzwi otwierają się automatycznie. Obok budynku znajduje się parking na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone tabliczką informacyjną.

Punkt Obsługi znajduje się w głównym holu budynku po lewej stronie  ( pokój nr 1). Punkt Obsługi usytuowany jest  na parterze (wysoki parter).

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się naprzeciw wejścia głównego na końcu korytarza.

Do Punktu Obsługi i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Punkcie Obsługi nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z dysfunkcją wzroku.

W Punkcie Obsługi nie ma możliwości skorzystania  z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

► Punkt Obsługi w Słupcu, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy gen.W. Sikorskiego. Do wejścia z ulicy prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Istnieje możliwość dojazdu samochodem. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Przed budynkiem po przeciwnej stronie  ulicy znajduje się ogólnodostępny parking, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone nawierzchnią koloru niebieskiego. Wzdłuż ul. gen.W.Sikorskiego (przed budynkiem)  są  również  miejsca parkingowe.

Sala Obsługi Klienta znajduje się po prawej stronie  od wejścia do budynku.

Wszelkie sprawy ubezpieczonych można załatwić w Sali Obsługi Klienta.

Wejście oznaczone jest napisami ułatwiającymi orientację w terenie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na wprost wejścia do budynku.

W sali nie jest zainstalowany system kolejkowy. Drzwi do pomieszczenia obsługi interesantów nie są uruchamiane automatycznie.  Możliwe jest uzyskanie pomocy przez pracownika punktu obsługi .

Do Sali Obsługi Klienta i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Sali Obsługi Klienta są zainstalowane pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z dysfunkcją wzroku.

W SOK jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158