WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 16209 z dnia 04 lutego 2021Drukuj

Leczenie szpitalne - KOS-Zawał - Zaproszenie do składania wniosków - nr postępowania 15-21-000025/SZP/03/8/03.4100.500.02/12

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH

W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)

UMOWĄ  PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: Piekary 14/15

61-823 Poznań

zaprasza

do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,  na obszarze województwa wielkopolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1. ww. ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, dostępne są w siedzibie Wielkopolskiego OW NFZ, adres: ul. Grunwaldzka 158, Poznań 60-309, od dnia 04 lutego 2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r. w godzinach 8.00 – 16.00 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl.

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.  proszeni są o złożenie wniosków do dnia 12 lutego 2021 roku.*

Wnioskujący może złożyć w Wielkopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

 

*Liczy się data wpływu do kancelarii oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z oceną negatywną wniosku.

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158