WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13654 z dnia 25 stycznia 2018Drukuj

Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne (hospitalizacja; hospitalizacja planowa; leczenie jednego dnia)

Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne (hospitalizacja; hospitalizacja planowa; leczenie jednego dnia)

W związku z trwającym procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne nieobjętych systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prezentuje interpretację zagadnień wynikających z najczęściej zgłaszanych pytań i problemów:

I.                Czy warunek opisany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372 ze zm.), w części dotyczącej hospitalizacji planowej, jako „7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej – wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego – całodobowo w lokalizacji” uznać można za spełniony w przypadku, gdy oferent dysponuje całodobowo w lokalizacji komórką organizacyjną, której specjalność w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oznaczono kodem, stanowiącym część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych „7100 Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)”?

Dysponowanie całodobowo w lokalizacji komórką organizacyjną oznaczoną kodem, stanowiącym część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych „7100 Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)”należy uznać za spełnienie ww. ocenianego warunku, przy zapewnieniu całodobowo odpowiedniego personelu.

II.              Czy zakresem stosowania kryteriów opisanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w pozycjach JAKOŚĆ – WYNIKI KONTROLI I INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI, jako „Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze (miesięczne) w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty” oraz „Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodnie) w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym” objęte są sytuacje, kiedy to świadczeniodawca przekazał stosowne informacje (w przypadku pierwszego wolnego terminu zgodne ze stanem faktycznym), ale uczynił to z uchybieniem terminu.

Przekazanie powyższych danych z uchybieniem terminu nie jest kwalifikowane jako nieprzekazanie danych i/lub przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

III.            Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej.

W FORMULARZU OFERTOWYM - WYKAZ PERSONELU wskazać należy również personel medyczny zapewniający całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia, w wymiarze czasu pracy zarówno dla lekarza jak i pielęgniarki co najmniej 168 godzin na tydzień.

Liczba i kwalifikacje personelu niezbędnego dla zapewnienia opieki, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna uwzględniać wskazania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2295).

IV.           Dysponowaniem gabinetem diagnostyczno-zabiegowym.

W związku z tym, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) oddział szpitala oraz szpital jednodniowy winien dysponować gabinetem diagnostyczno-zabiegowym, wpisanie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórki organizacyjnej jaką jest oddział szpitalny potwierdza posiadanie w jego strukturze gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. Nie jest zatem wymagane odrębne zarejestrowanie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.

Dostępność gabinetu diagnostyczno-zabiegowego powinna być zapewniona w miejscu udzielania świadczeń zgodnie z jego definicją określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

V.        Transport sanitarny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego na rzecz pacjentów leczonych w trybie hospitalizacji oraz hospitalizacji planowej należy zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego oraz, w przypadkach uzasadnionych medycznie, dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej do udzielanej przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz.U. 2016 poz. 1146 ze zm.) świadczeniodawca, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31d tej ustawy, zapewnia transport sanitarny w ramach kwoty zobowiązania określonej w umowie, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli nie zawarli oni odrębnej umowy.

Ww. transport odbywa się środkami transportu sanitarnego, o których mowa w art. 161ba ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, i w składzie osobowym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d tej ustawy lub ustalonym z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości udzielania świadczeń, gwarantującymi najkrótszy czas transportu świadczeniobiorcy, odpowiedni do jego stanu zdrowia.

Powyższe oznacza, że oferent, zarówno w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej, jak i leczenia jednego dnia, jest zobowiązany zapewnić transport sanitarny (spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane):

- w ramach własnego potencjału  -  należy wykazać w ofercie ambulans drogowy,

lub

- poprzez powierzenie wykonania transportu podwykonawcy - podwykonawcę należy uwzględnić w wykazie podwykonawców oraz dołączyć do oferty umowę o podwykonawstwo lub zobowiązanie podwykonawcy do jej zawarcia.

VI. Prowadzenie historii choroby w postaci elektronicznej

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2016 r. poz. 1372 ze zm.) jednym z warunków dodatkowo ocenianych w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest prowadzenie przez świadczeniodawcę historii choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawianie recept i skierowań co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

Wymagania dotyczące prowadzenia powyższej dokumentacji medycznej określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). 

Odnosząc się do kwestii diagnostyki obrazowej, mając jednocześnie na uwadze treść § 81
ust. 1 przywołanego rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji, wskazania wymaga, iż standardem wymiany i interpretacji danych medycznych związanych z diagnostyką obrazową jest standard Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM). Zatem jednym z warunków koniecznych możliwości zadeklarowania przez oferenta warunku rankingującego prowadzenia historii choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawiania recept i skierowań co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku, jest możliwość wykonania odwzorowania cyfrowego dokumentacji utworzonej w innej postaci niż elektroniczna (w tym zdjęć radiologicznych) z zachowaniem standardu DICOM.

Odwzorowanie cyfrowe zdjęcia radiologicznego, o którym mowa w ww. przepisie § 81 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, winno zostać wykonane w sposób zapewniający finalny zapis pliku w formacie DICOM, w sposób gwarantujący zachowanie pliku końcowego w jakości pozwalającej na jego wykorzystywanie dla celów diagnostyki i leczenia pacjenta. Nadto świadczeniodawca lub osoba przez niego upoważniona w procesie odwzorowywania cyfrowego zdjęcia radiologicznego winni zapewnić możliwość wykonania odwzorowania w każdym standardowym formacie (rozmiarze arkusza kliszy analogowej) dostarczonym przez pacjenta, a następnie zwrot takiego zdjęcia w stanie nienaruszonym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158