WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 16064 z dnia 04 listopada 2021Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 

KOD POSTĘPOWANIA 15-21-000097/POZ/0113/06

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarciE umów O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

na OKRES: POCZĄWSZY OD 01.12.2021 R. NA CZAS NIEOZNACZONY

 

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

 

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15


informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

 

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usług w zakresie opieki zdrowotnej)

85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

85141100-0 - Usługi świadczone przez położne

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

  1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

w tym:

- KOORDYNACJA OPIEKI

  1. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  2. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

 w tym:

- ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ

 - ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

  1. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
  2. TRANSPORT SANITARNY W POZ

  na obszarze województwa wielkopolskiego.

 

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 roku w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 540).

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

  1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z Wielkopolskim OW NFZ umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy - formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
  2. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i w związku z tym posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w 36 ust. 2 zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 roku w warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w w/w zarządzenia - formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej www.nfz-poznan.pl od dnia 4 listopada 2021 roku.

Złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje terminowe jego rozpatrzenie. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskujący może złożyć w Wielkopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

 

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Z up. Prezesa NFZ
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158