WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 13831 z dnia 27 marca 2018Drukuj

Informacja WOW NFZ wobec przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 26.03.2019 r. stanowiska

Informacja WOW NFZ wobec przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 marca 2019 r. stanowiska w sprawie organizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w SOR na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz sposobu ich finansowania

Doceniając dbałość radnych Sejmiku o zapewnienie właściwej organizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w SOR oraz sposobu ich finansowania pragniemy zauważyć, iż:

  1. Nie jest prawdą, że w szpitalnych oddziałach ratunkowych „systematycznie wzrasta liczba pacjentów”. Liczba pacjentów SOR w Szpitalu Miejskim im. Strusia spadła w roku 2017 (w stosunku do roku 2016) o 5%, w Szpitalu Wojewódzkim o 3,4%, w Centrum Medycznym HCP o niemal 20%, a w Szpitalu w Puszczykowie o 5,6%, co np. w przypadku Szpitala przy ul. Lutyckiej oznacza 1600 pacjentów rocznie mniej w 2017 roku w stosunku do roku 2016.
  2. W tym samym okresie znacząco wzrosły stawki dobowego ryczałtu w SOR dla wymienionych wyżej placówek: w Szpitalu im. Strusia o 42%, Szpitalu Wojewódzkim o 33%, HCP 16,3%, a w Puszczykowie aż o 59%. Na przykład w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ryczałt dobowy, który obecnie wynosi prawie 31 tys. złotych na dobę, wzrósł od 2016 roku o ponad 7 600 zł za każdą dobę działania.
  3. Postulat uszczelnienia systemów monitorowania realizacji umów POZ, AOS oraz Izb Przyjęć w celu „wyeliminowania z SOR osób, które powinny być zaopatrzone w świadczenia medyczne na poziomie podstawowym” realizowany jest od października 2017 r. poprzez funkcjonujące przy każdym szpitalnym oddziale ratunkowym „wieczorynki”. Rolą każdej z placówek jest taka organizacja pracy SOR, nocnej i świątecznej pomocy doraźnej (tzw. „wieczorynki”), aby skrócić czas oczekiwania pacjentów wymagających pomocy natychmiastowej. Należy przy tym zauważyć, że użyty niezbyt zręcznie w stanowisku Sejmiku zwrot o „wyeliminowaniu” nie może w żadnym wypadku oznaczać odmowy udzielenia pomocy pacjentowi. Okazuje się, że po przeprowadzeniu przez Wielkopolski oddział funduszu monitorowania sposobu funkcjonowania „wieczorynek” w Wielkopolsce, najliczniejsze uwagi są skierowane do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, wobec czego Oddział oczekuje poprawy organizacji realizowania usług nocnej i świątecznej pomocy doraźnej przez ten szpital.
  4. Z uznaniem przyjmujemy postulat, dotyczący podjęcia działań edukacyjnych, aby zminimalizować liczbę przypadków odsyłania przez lekarzy POZ i AOS pacjentów w celu wykonania diagnostyki w SOR. Wprowadzony system triage, funkcjonujący w wielu szpitalach od lat, przynosi ogromne korzyści pacjentom i personelowi, a przede wszystkim pozwala unikać sytuacji stwarzających zagrożenie dla pacjentów. Poprawa tego systemu znacznie ułatwi właściwe pokierowanie pacjentów.
  5. Rozważenie zmiany kryteriów dotyczących obsady SOR i ich finansowania to postulat, który przekażemy Ministerstwu Zdrowia i centrali NFZ. Zauważyć trzeba jednak, że nie jest zgodne ze stanem faktycznym zawarte w „Stanowisku” stwierdzenie, że „Szpitale nie otrzymują zwrotu żadnych poniesionych nakładów finansowych na świadczenia uprzednio udzielone w SOR tymże pacjentom”. Trafiający z SOR na pozostałe oddziały szpitalne pacjenci finansowani są z tytułu procedur wykonywanych podczas leczenia na tych oddziałach.

Biuro Prasowe WOW NFZ 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158