WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 13195 z dnia 10 sierpnia 2017Drukuj

Komunikat prasowy - W trzecim kwartale więcej pieniędzy na świadczenia – NFZ zwiększa wycenę procedur medycznych

W trzecim kwartale więcej pieniędzy na świadczenia – NFZ zwiększa wycenę procedur medycznych

W związku z waloryzacją świadczeń, czyli podniesieniem wyceny procedur medycznych, wielkopolskie placówki w trzecim kwartale otrzymają dodatkowe pieniądze. Kolejne zwiększenie wyceny świadczeń planowane jest w czwartym kwartale.

Wycena procedur w trzecim kwartale została zwiększona o 2 procent, zgodnie z zapowiadanym przez Prezesa NFZ wzrostem. Zmiany wycen mają na celu m.in. pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z realizacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456). W związku z oczekiwaniem świadczeniodawców, by utrzymać stosowany sposób wyceny do końca jednego okresu rozliczeniowego (do czasu wejścia w życie 1 października br. PSZ, czyli tzw. „sieci szpitali”) zdecydowano się na uwzględnienie zwiększenia wartości rozliczanych świadczeń w wycenie świadczeń, a nie poprzez cenę punktu.

Waloryzacja świadczeń średnio o 2 procent dotyczy świadczeń realizowanych w leczeniu szpitalnym, opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych. Na czym polega waloryzacja? Jest to zwiększenie punktowej wyceny świadczeń, którą NFZ posługuje się w rozliczeniach z podmiotami medycznymi, a tym samym zwiększanie wyceny punktów za udzielone świadczenia. Jeśli np. świadczenie w poradni specjalistycznej miało do 30 czerwca wartość 10 punktów rozliczeniowych, to od 1 lipca wartość ta wynosi 10,2 punktu. W przeliczeniu na złotówki, gdy średnia wartość punktu wynosi 9,05 zł, od 1 lipca cena porady będzie wynosić 92,31 zł (do 30 czerwca było to 90,50 zł). Jeśli w leczeniu szpitalnym za teleradioterapię do 30 czerwca NFZ płacił 340 punktów, to 1 lipca wartość punktowa tego świadczenia będzie wynosić 346,8. Wzrośnie też cena za to świadczenie z kwoty 17 680 zł do kwoty 18 033,60 zł, czyli o 353,60 zł. Zmiana wycen dotyczy wszystkich świadczeń, realizowanych w wymienionych wyżej rodzajach.

W związku z waloryzacją w Wielkopolsce placówki medyczne w trzecim kwartale otrzymają dodatkowo około 16 mln zł.

Oddział Wojewódzki NFZ przesłał już podmiotom leczniczym aneksy do umów, zwiększające ich wartość tak, by umożliwić wypłacenie wyższych wynagrodzeń ratownikom medycznym (co wynika z decyzji Ministra Zdrowia i zwiększenia dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego).

Aneksy zwiększające zostały już również wysłane do placówek realizujących świadczenia w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć. Aneksy zwiększające wyceny świadczeń otrzymają również realizatorzy programów lekowych i chemioterapii.

Kolejne aneksy będą wysyłane do podmiotów realizujących świadczenia w leczeniu szpitalnym, psychiatrii i leczeniu uzależnień oraz świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych (kompleksowe leczenie ran i dziecięcej opiece koordynowanej, a także koordynowanej opiece nad ciężarną).

W leczeniu szpitalnym waloryzacja świadczeń to koszt ponad 12 mln zł, przy czym największa kwota jest związana z leczeniem na oddziałach szpitalnych. Wartości te zostały również ujęte w ogłoszonych obecnie postępowaniach uzupełniających.

Warto podkreślić, że nie jest to ostania przewidziana waloryzacja procedur medycznych w tym roku. W czwartym kwartale wycena świadczeń w Wielkopolsce zostanie podniesiona o kolejne 2 procent.

Biuro Prasowe WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158