WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

SOK NA ROK 2017

Artykuł nr: 12365 z dnia 04 stycznia 2017Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

W związku z opublikowaniem Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży realizowana na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Okres obowiązywania umów.

Umowa w zakresie KOC II/III lub w zakresie DOK zawierana jest na okres od 1. dnia następnego miesiąca po złożeniu wniosku i na czas nie dłuższy niż do 30 czerwca 2021 roku.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r. poz. 1860)

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 • Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II i III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III),
 • Dziecięca opieka koordynowana (DOK).

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej): 

 • 1.85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
 • 1.85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
 • 1.85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
 • 1.85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
 • 1.85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
 • 1.85312500-4 Usługi rehabilitacyjne.

Produkty jednostkowe dedykowane do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach określone są odpowiednio w załącznikach: nr 1a, 1b i 1 c do Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Uprawnieni do składania wniosków

W zakresie KOC II/III – świadczeniodawca spełniający warunki dla drugiego lub trzeciego poziomu referencyjnego położnictwa i ginekologii oraz odpowiednio dla neonatologii, który posiada z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia – drugi lub trzeci poziom referencyjny, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy lub w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC).

W zakresie DOK - świadczeniodawca posiadający zawartą w Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie neonatologii, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy i posiada oddział neonatologiczny spełniający warunki dla trzeciego poziomu referencyjnego.

Termin składania wniosków

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego, nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1. dnia następnego miesiąca.

Wnioskujący jest uprawniony do złożenia w danym oddziale wojewódzkim Funduszu jednego wniosku dotyczącego określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy jednostki organizacyjne zlokalizowane są na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, wnioskujący jest uprawniony do złożenia więcej niż jednego wniosku na dany zakres świadczeń

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku zgodnie z załącznikiem nr 9a i 9b do ww. Zarządzenia.

Paweł Lisik
p.o. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

DODATKOWE INFORMACJE - SOK  DODATKOWE INFORMACJE - SOK  [12KB]
CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [13KB]
PODSTAWY PRAWNE  PODSTAWY PRAWNE  [9228KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158