WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 12164 z dnia 12 września 2016Drukuj

Informacja dotycząca rozliczania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy w stanie nagłym w trybie art. 19 ustawy o świadczeniach

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu  przypomina o zasadach rozliczania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy w stanie nagłym[1], w trybie art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, tj. przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z WOW NFZ.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach, cyt.

Art. 19. 1. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie.

2. W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca ma prawo do tych świadczeń w niezbędnym zakresie.

(…)

4. Świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma prawo do wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym. Wynagrodzenie uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.

5. W celu uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa wniosek do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wraz z rachunkiem, wykazem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i ich kosztów oraz pisemnym przedstawieniem okoliczności udzielenia świadczeń uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych.

6. Podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych przysługuje prawo kontroli zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 5. Przepisy art. 64 stosuje się odpowiednio”.

Jednocześnie WOW NFZ w Poznaniu informuje, że ze strony OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 ustawy.

Podstawą wypłaty na rzecz świadczeniodawcy, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom w stanach nagłych, są sporządzone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy:

a) kompletny „Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym w trybie art. 19 ustawy", wraz z wykazem udzielonych niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opisem okoliczności udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych, zgodnie z wzorem – załącznik nr 1;

b) „Informacja o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej”, zgodnie z wzorem – załącznik nr 2;

c) kserokopia karty informacyjnej z leczenia – w przypadku leczenia szpitalnego;

d) faktura w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) lub rachunek w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Wraz z w/w dokumentami Świadczeniodawca winien przedstawić „Zbiorcze zestawienie uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w trybie art. 19 ustawy”, zgodnie z wzorem – załącznik nr 3.

Dokumenty, o których mowa powyżej, świadczeniodawca składa do WOW NFZ w Poznaniu. Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, należy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

Do pobrania w standardzie PDF:

• Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym w trybie art. 19 ustawy – załącznik nr 1,

• Informacja o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej – załącznik nr 2,

• Zbiorcze zestawienie uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w trybie art. 19 ustawy – załącznik nr 3.

 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej WOW NFZ

 

 

[1] definicja stanu nagłego została zawarta w art. 5 pkt 33 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym stan nagły to stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medyczny, tj. stan nagłego zagrożenia zdrowotnego jest to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158