WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Pakiet onkologiczny

Artykuł nr: 12034 z dnia 21 czerwca 2016Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców wystawiających karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

W związku z niepokojącymi informacjami napływającymi do tut. Oddziału Funduszu w przedmiocie nieprawidłowości w zakresie postępowania z kartą DiLO, a dotyczących kwestii nieinformowania pacjentów o fakcie założenia "zielonej karty", Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina poniżej zasady wystawiania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, których obowiązek przestrzegania wynika z zapisów art. 32a i 32b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z  2015 r., poz. 581ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 października 2015 r. w  sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1627).

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Dzięki niej diagnostyka i leczenie onkologiczne są jasno określone, a pacjent ma zagwarantowaną kompleksową opiekę medyczną na każdym etapie choroby. Dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia.

Od 1 stycznia 2015 r. karty diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydawać:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy;
 •  lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli stwierdził nowotwór złośliwy;
 • lekarz udzielający świadczeń szpitalnych – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u pacjenta wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzymuje pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Karta jest własnością pacjenta, a zatem każdy pacjent któremu założono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego winien zostać poinformowany o fakcie jej wystawienia.

 

 • świadczeniodawca wystawiający kartę DiLO ma obowiązek niezwłocznie i nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty (na której pacjent składa podpis potwierdzający jej otrzymanie), oraz przechowywać jej kopię;

   

 • świadczeniobiorca zamierzający skorzystać z diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, u którego świadczenia te będą udzielane;

   

 • w przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy, karta diagnostyki i leczenia onkologicznego jest wydawana świadczeniobiorcy wraz z kopią dokumentacji medycznej (przekazaną nieodpłatnie) dotyczącej diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, która stanowi załącznik do karty DiLO;

   

 • gdy w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono nowotworu złośliwego, świadczeniobiorca pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, który wykonywał tę diagnostykę;
 • w przypadku zakończenia leczenia onkologicznego, świadczeniobiorca pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, który zakończył to leczenie, a świadczeniodawca przekazuje tę kartę wraz z kopią dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego lekarzowi POZ, wskazanemu przez świadczeniobiorcę w deklaracji wyboru.

   

  Przestrzeganie powyższych zasad umożliwi pacjentom onkologicznym korzystanie  z przysługujących im  praw do  diagnostyki i leczenia onkologicznego na podstawie karty DiLO, a podmiotom realizującym świadczenia onkologiczne na rzecz tych pacjentów - rozliczenie wykonanych świadczeń  w ramach zakresów nielimitowanych.

   

   

  Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158