WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Umowa na realizację recept/aneksy

Artykuł nr: 9411 z dnia 28 września 2012Drukuj

Aneksowanie umowy na realizację recept - zmiana na stanowisku kierownika - komunikat dla aptek

 

KOMUNIKAT
ANEKSOWANIE UMOWY NA REALIZACJĘ RECEPT – ZMIANA NA STANOWISKU KIEROWNIKA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że każdorazowa zmiana na stanowisku Kierownika apteki wymaga aneksowania umowy podpisanej z WOW NFZ przez Podmiot prowadzący aptekę. Zmianę taką Podmiot zgłasza niezwłocznie.

W przypadku, kiedy Podmiot prowadzący aptekę zamierza dokonać zmiany Kierownika apteki lub punktu aptecznego, powinien:

1. Zalogować się w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (http://www.nfz-poznan.pl/szoi) za pośrednictwem którego należy przekazać „Wniosek o zmianę danych świadczeniodawcy”. W Danych Podmiotu, zakładce dane apteki/punktu aptecznego, należy użyć funkcji edytuj dane apteki a następnie dla dotychczasowego Kierownika określić datę, do kiedy pełnił funkcję Kierownika. Jednocześnie w tej samej sesji dodać nową osobę Kierownika określając datę rozpoczęcia pełnienia funkcji. Po zaakceptowaniu zmian przez użytkownika systemu SZOI zostanie wygenerowany wniosek elektroniczny.

2. Napisać do WOW NFZ wniosek o aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą na stanowisku Kierownika.
Wniosek o aneks do umowy w związku ze zmianą Kierownika

3. Przygotować załączniki do wniosku o aneks, tj.

a. kopię prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji Kierownika apteki, lub
kopię prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopię dyplomu technika farmaceutycznego – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji Kierownika punktu aptecznego.
Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu prowadzącego aptekę.

b. Załącznik 1 (załącznik do wniosku o aneks w związku ze zmianą Kierownik) zawierający:
pkt.1 oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji Kierownika;
pkt.2 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
pkt.3 wzór podpisu i parafy Kierownika;
pkt.4 oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji;
oraz gdy Podmiot wyraża taką wolę:
pkt.5 upoważnienie Kierownika do podpisywania zestawień zbiorczych recept w imieniu Podmiotu prowadzącego aptekę.

4. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Gospodarki Lekami na adres wskazany poniżej:
WOW NFZ w Poznaniu
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń
tel. 061-6-580-491
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań

Na podstawie wniosku o zmianę Kierownika Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept.

 

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158