WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Umowa na realizację recept/aneksy

Artykuł nr: 8037 z dnia 20 grudnia 2011Drukuj

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku,

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów

na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę


Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 696) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną” zawiera umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwanymi dalej „umowami na realizację recept” .

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.

Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej. W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 94 /2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept. Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) wniosek powinien być kompletny. W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.

Wnioski w formie elektronicznej można przekazywać za pośrednictwem Portalu NFZ, wykorzystywanego dotychczas do rozliczania refundacji recept.

Apteki/punkty apteczne, nieposiadające konta w Portalu NFZ, mogą zwrócić się do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego  Funduszu Zdrowia z wnioskiem o udostępnienie takiego konta.

W tym celu należy wypełnić  Formularz rejestracyjny do Portalu NFZ dla aptek i punktów aptecznych.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do Portalu NFZ dla aptek/punktów aptecznych:

Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne - pobierz

Formularz rejestracyjny do Portalu NFZ dla aptek i punktów aptecznych - wypełnij formularz

Regulamin techniczny przygotowania wniosku - pobierz

Jak łatwo wypełnić wniosek elektroniczny?- Instrukcja przygotowania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept – kliknij

Sposób i etapy rejestracji w Portalu SZOI:

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dla nowych podmiotów dostępnego na stronie logowania do Portalu SZOI. Po wypełnieniu formularz należy wydrukować i podpisać.

2. Podpisany formularz, należy przekazać osobiście (w godz. od 8:00-15:30) lub listownie do: Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ, Biuro Obsługi Portalu WOW NFZ, pokój 224 (II piętro) 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158

3. Po dostarczeniu formularza rejestracyjnego podmiot rejestrujący się w Portalu SZOI zostanie zarejestrowany w systemie informatycznym WOW NFZ i zostaną mu przekazane dane dostępowe (login i hasło) do Portalu SZOI. Dane te zostaną przekazane drogą mailową (ewentualnie listownie) lub bezpośrednio wydane osobie składającej dokumenty rejestracyjne w WOW NFZ – w zależności od opcji wybranej przez jednostkę rejestrującą.

Przekazane dane dostępowe umożliwiają zalogowanie się do Portalu SZOI Wielkopolskiego OW NFZ. Kolejne czynności w SZOI należy wykonywać zgodnie z planowaną formą współpracy z WOW NFZ, ( dodanie wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanego leku).

Wnioski o zawarcie umowy w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub wysłać pocztą 

Miejsce przyjmowania wniosków:

WOW NFZ Wydział Gospodarki Lekami ,61-823 Poznań ul. Piekary 14/15, pokój 307 (III piętro) tel. kontaktowy 61 658 04 91 lub pokój 911 (IX piętro)

Materiały informacyjne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) - pobierz

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 94/2011/DGL z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept – pobierz

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 95/2011/DSOZ z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia - pobierz

Zarządzenie Nr 16/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty - pobierz


Karol Chojnacki
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158