WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Umowa na realizację recept/aneksy

Artykuł nr: 8037 z dnia 23 czerwca 2022Drukuj

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów

na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 696) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną” zawiera umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwanymi dalej „umowami na realizację recept” .

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.

Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej. W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 73/2022/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept. Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) wniosek powinien być kompletny. W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.

Wnioski w formie elektronicznej można przekazywać za pośrednictwem Portalu NFZ.

W celu otrzymania konta w Portalu NFZ należy wypełnić  Formularz rejestracyjny dla aptek i punktów aptecznych.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do Portalu NFZ dla aptek/punktów aptecznych:

Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne - pobierz

Formularz rejestracyjny do Portalu NFZ dla aptek i punktów aptecznych - wypełnij formularz

Regulamin techniczny przygotowania wniosku - pobierz

Jak łatwo wypełnić wniosek elektroniczny?- Instrukcja przygotowania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept – kliknij

Sposób i etapy rejestracji w Portalu SZOI:

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dla nowych podmiotów dostępnego na stronie logowania do Portalu Świadczeniodawcy SZOI.
  Po wypełnieniu formularz należy wydrukować i podpisać.
  Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego
 2. Podpisany formularz, podpisane dwa egzemplarze umowy na korzystanie z Portalu Świadczeniodawcy SZOI oraz oświadczenie administratora należny przekazać:
 • osobiście w biurze podawczym
 • w wersji elektronicznej na adres: kancelaria@nfz-poznan.pl
 • listownie do Wielkopolski Oddział NFZ, 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158

3. Po dostarczeniu formularza rejestracyjnego podmiot rejestrujący się w Portalu SZOI zostanie zarejestrowany w systemie informatycznym WOW NFZ i zostaną mu przekazane dane dostępowe (login i hasło) do Portalu SZOI. Dane te zostaną przekazane drogą mailową (ewentualnie listownie) w zależności od opcji wybranej przez jednostkę rejestrującą.

Przekazane dane dostępowe umożliwiają zalogowanie się do Portalu SZOI Wielkopolskiego OW NFZ. Kolejne czynności w SZOI należy wykonywać zgodnie z planowaną formą współpracy z WOW NFZ, ( dodanie wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanego leku).

Wnioski o zawarcie umowy w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub wysłać pocztą 

Miejsce przyjmowania wniosków:

Sale Obsługi Klientów w Poznaniu znajdują się w budynkach WOW NFZ przy ulicach:

► Grunwaldzkiej 158

► Piekary 14/15

Informacje dotyczące zawarcia umów są udzielane przez Wydział Gospodarki Lekami pod numerami telefonów 61 658 04 91 oraz 61 658 04 54.

Materiały informacyjne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept  (tj. Dz.U. 2021 poz. 337) - pobierz

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 73/2022/DGL z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept – pobierz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158