WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 16384 z dnia 15 czerwca 2021Drukuj

Komunikat dla aptek dotyczący punktów szczepień przeciwko COVID-19

W związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w aptekach ogólnodostępnych,  Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje  Ogłoszenie Dyrektora WOW NFZ dotyczące naboru podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

Ogłoszenie

Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

  Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dalej „program”).

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień pacjentów w aptece ogólnodostępnej z następującymi założeniami i wymaganiami.

I. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 974), która:

 • posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o statusie aktywna w Rejestrze Aptek;
 • jest podłączona do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez CeZ systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych). Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego;
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki z dnia 26 września 2002 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1338 ze zm.);
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki z dnia 30 września 2002 r. (Dz.u. nr 171, poz. 1395 ze zm,) w szczególności ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz U. z 2021 poz 1035);
 • prześle formularz zgłoszeniowy załączniki nr 1 oraz oświadczenia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

II. Wymagania organizacyjne  

 1.  Szczepienia ochronne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);
 2. Badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 i jego wykonanie będzie przeprowadzone przez farmaceutę posiadającego uprawnienia odpowiednio do kwalifikacji lub do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19;
 3. Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 będą przeprowadzane na podstawie skierowania określonego w § 68a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 666);
 4. Apteka ogólnodostępna będzie korzystała z systemu informatycznego, dedykowanego do rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek;
 5. Rejestracja na szczepienie będzie dokonywana w systemie e-rejestracji po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego braku - numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu, za pośrednictwem:
  • Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub telefonicznie;
  • usługodawcy wystawiającego skierowanie;
  • punktu szczepień – apteki ogólnodostępnej
 6. Apteka ogólnodostępna ma obowiązek przestrzegania procedur przyjmowania i przechowywania szczepionek dla punktów szczepień przeciwko COVID -19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.
 7. Apteka ogólnodostępna ma obowiązek stosowania się do wszystkich komunikatów dotyczących wykonywania szczepień wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Rządową Agencje Rezerw Strategicznych, CeZ i Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).
 8. Apteka ogólnodostępna ma obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz wykonywania szczepień zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z warunkami niniejszego ogłoszenia.

III. Procedura naboru.

1. Podmioty zgłaszają swoją aplikację poprzez przesłanie na skrzynkę ePUAP Oddziału Wojewódzkiego NFZ pisemnego oświadczenia – jako treść pisma ogólne do podmiotu publicznego https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#) oraz formularz zgłoszeniowy (arkusz kalkulacyjny) jako załącznika.

Oświadczenie powinno być podpisane elektronicznie (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). Przesłane na adres ePUAP (adres skrytki ePUAP: /idx5f1v45b/SkrytkaESP) aplikacje bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane.

Arkusz kalkulacyjny należy przesłać w formie edytowalnej jako załącznik.

2. Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), prowadzonym przez właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ.

3. Apteki niezakwalifikowane do udziału w Narodowym Programie Szczepień (nie wpisane na wykaz) zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie.

4. Wypełnienie i przesłanie kompletnej aplikacji jest jednocześnie oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w programie i przyjęciu warunków finansowania szczepień.

IV. Wynagrodzenie.

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 61,24 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w aptece ogólnodostępnej.

V. Sposób rozliczenia należności za szczepienia.

 • stawkę, o której mowa w punkcie IV oraz warunki  sprawozdawania i rozliczania wykonanych szczepień określa Zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zm.);
 • za wykonane uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem karty szczepienia;
 • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez CeZ do NFZ;
 • podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego OW NFZ za wykonane i zarejestrowane w systemie gabinet.gov.pl szczepienia przeciwko SARS- CoV-2 w terminach określonych w  zarządzeniu  Prezesa NFZ, o którym mowa powyżej (raz na miesiąc lub częściej  za  zgodą  Dyrektora Oddziału wojewódzkiego  NFZ);
 • Oddział Wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków na wskazane konto bankowe podmiotu.

VI. Zakończenie uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciw COVID-19

Apteka ogólnodostępna, która zrezygnuje z uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciw COVID-19 zobowiązana jest do:

 • powiadomienia osób zarejestrowanych na szczepienie i w razie potrzeby wskazania miejsca podania drugiej dawki szczepionki;
 •  powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Załączniki do pobrania:

► Formularz zgłoszeniowy xls

► Treść oświadczenia

 

Informujemy, iż szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dla aptek zostały również przekazane za pośrednictwem portalu SZOI.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158