WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku

Artykuł nr: 16740 z dnia 08 grudnia 2021Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej - dodatkowy termin

Z A P R O S Z E N I E

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO– dodatkowy termin składania wniosków

 

 

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9)

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Poznaniu

informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2022

 

Dodatkowy termin składania wniosków na rok 2022 upływa z dniem 16 grudnia 2021 r.

Wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158.

I. Wniosek powinien zawierać:

1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2. określenie oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;

3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;

5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na
    realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych
    podmiotów;

6. harmonogram realizacji programu;

7. planowane koszty realizacji programu;

8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

II. Do wniosku należy dołączyć:

  1. Pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.);

 

  1. Pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.). 

 

Wzór wniosku - do pobrania

 

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku wraz z  załączonymi dokumentami oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie zostanie zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158