Home Umowy Dokonywanie zmian w zakresie osób personelu medycznego, harmonogramu czasu pracy poradni w rodzaju AOS
Dokonywanie zmian w zakresie osób personelu medycznego, harmonogramu czasu pracy poradni w rodzaju AOS PDF Drukuj
Wpisał Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej (BM)   
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom realizującym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i dokonującym zmian w zakresie osób personelu medycznego lub w zakresie harmonogramu czasu pracy poradni o konieczności przestrzegania w szczególności następujących zasad:
- zmiany wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia;
- zmiany w zakresie osób personelu medycznego nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji i uprawnień, w tym również tych, deklarowanych w ofercie;
- zmiany nie mogą naruszać postanowień umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ogólnej liczby godzin pracy poradni specjalistycznej w tygodniu;
- zmiany nie mogą naruszać zasady, zgodnie z którą poradnia specjalistyczna winna być czynna nie krócej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych w przedziale czasowym między godz. 7:30 a 14:00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w przedziale czasowym między godz. 14:00 a 20:00;
- zmiany nie mogą naruszać deklarowanego przez świadczeniodawcę na etapie prowadzonego postępowania konkursowego procentowego udziału czasu pracy lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek, położnych, dietetyków, psychologów klinicznych i fizjoterapeutów;
- zmiany nie mogą naruszać przepisów dotyczących koincydencji czasowych - osoby personelu medycznego nie mogą w czasie wyznaczonym przez świadczeniodawcę do udzielania świadczeń zdrowotnych udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy bądź też u innego świadczeniodawcy.
Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż obowiązek uprzedniej weryfikacji prawidłowości dokonanego zgłoszenia obciąża w całości świadczeniodawcę. Tym samym zgłaszane do Oddziału Funduszu zmiany będą akceptowane jedynie w przypadku zachowania wskazanych wyżej zasad i to ze skutkiem od dnia ich poprawnego przekazania do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedynie w indywidualnie oznaczonych sytuacjach, uwzględniając losowość przypadków, zmiana będzie mogła zostać zaakceptowana z datą wcześniejszą, nie dalszą jednak niż 14 dni kalendarzowych wstecz.
Uwzględniając powyższe Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w sytuacji, gdy zgłoszone przez świadczeniodawcę zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Oddział Funduszu i to z przyczyn leżących wyłącznie po stronie świadczeniodawcy (nieprzestrzeganie zasad wskazanych wyżej) lub też zostaną zaakceptowane ale z inną datą obowiązywania niż określona we wniosku, świadczeniodawca, który okresowo realizował świadczenia na nowych, deklarowanych w złożonym wniosku, zasadach ponosi pełną odpowiedzialność za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującą umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z załącznikiem nr 2 - Harmonogram-zasoby), co stanowić może podstawę do zastosowania sankcji określonych przepisami Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.