WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Umowa na realizację recept/aneksy

Artykuł nr: 9999 z dnia 26 listopada 2013Drukuj

Komunikat - aneksowanie umowy na realizację recept – zmiana konta bankowego

KOMUNIKAT

Aneksowanie umowy na realizację recept – zmiana konta bankowego

Zmiana konta bankowego apteki wymaga aneksowania umowy podpisanej z WOW NFZ przez Podmiot prowadzący aptekę. Apteka wskazuje nowy numer konta w systemie SZOI. Funkcja dostępna jest w zakładce Umowy, w której należy wybrać opcję Konto bankowe a następnie Wnioski. Do zmiany numeru konta służy opcja Dodaj wniosek, która powoduje otwarcie okna Ustalanie/zmiana numeru konta do rozliczeń z NFZ. W celu zmiany numeru konta służącego do rozliczeń składanych rachunków refundacyjnych należy wskazać w rodzaju wniosku opcję – w ramach obecnej umowy, podać numer umowy oraz nowy numer konta bankowego. Prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych. Po przekazaniu wniosku zostaje udostępniona funkcja wydruku. Wygenerowany w systemie SZOI wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego oraz załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. wypełniony przez aptekę podpisują osoby reprezentujące podmiot, które zostały wskazane w umowie, mają prawo reprezentowania Podmiotu określone w KRS lub przedstawiły właściwe pełnomocnictwo. Wnioski należy złożyć do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wydziału Gospodarki Lekami na adres wskazany poniżej:

WOW NFZ w Poznaniu

Wydział Gospodarki Lekami

Dział Refundacji i Rozliczeń

ul. Piekary 14/15 61-823 Poznań

Pracownik NFZ uzgadnia z Podmiotem prowadzącym aptekę termin obowiązywania nowego konta bankowego i umieszcza go w przygotowywanym aneksie do umowy. Podpisanie aneksu przez osoby reprezentujące podmiot i kierownika następuje w Oddziale Wojewódzkim (lub Delegaturze) po wcześniejszej weryfikacji przez pracownika Funduszu posiadanych uprawnień do reprezentowania Podmiotu i tożsamości osób podpisujących aneks do umowy. Dopuszcza się podpisanie aneksu poza siedzibą WOW NFZ pod warunkiem, że autentyczność podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania apteki osób podpisujących, zostanie potwierdzona przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata. (Zarządzenie Nr 60/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r.) W tym przypadku zmiana konta w systemie zostaje wykonana dopiero po otrzymaniu przez WOW NFZ jednego zwrotnego egzemplarza aneksu i zatwierdzeniu zmiany w księgowości.

Wydział Gospodarki Lekami

Dział Refundacji i Rozliczeń

tel. (61) 658 04 91

fax. (61) 658 04 97

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158