WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Rozliczenia

Artykuł nr: 7673 z dnia 11 października 2011Drukuj

Okresy ważności dokumentów przedstawianych przez pacjentów z UE/EFTA

OKRESY WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW
PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH PACJENTÓW Z UE/EFTA

Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej przekazuje poniżej wzory dokumentów oraz informacje dotyczące określania terminu ważności dokumentów, którymi posługują się pacjenci uprawnieni do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych UE/EFTA.

1. Poświadczenie rejestracji formularzy E106, E109, E120, E121, S1.

Wzór poświadczenia

Okres ważności wskazany jest w punkcie „okres przysługiwania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” i może to być:

a) na określony czas, np. od 2011-01-01 do 2011-12-31. Dzień 31 grudnia jest ostatnim dniem, w którym pacjentowi przysługują świadczenia, chyba, że dostarczy kolejny dokument.

b) na czas nieokreślony:

- w starszych poświadczeniach wpisana jest tylko data „od”, np. od 2011-01-01

- w nowszych poświadczeniach wpisana jest data „od”, a data „do” określona jest jako „ważne do czasu skrócenia okresu ważności”.

Obydwa dokumenty pozostają ważne do czasu kiedy nie zmieni się sytuacja ubezpieczeniowa zainteresowanego (np. zmiana pracy, powrót do kraju, zmiana miejsca zamieszkania, uzyskanie innego tytułu do ubezpieczenia), o czym jest zobowiązany poinformować NFZ. W domyśle pozostaje, iż pacjent zdając sobie sprawę z własnej sytuacji ubezpieczeniowej nie posługuje się dokumentem po utracie podstawy do ubezpieczenia. W przypadku posłużenia się przez pacjenta dokumentem nieważnym, musi się on liczyć z koniecznością opłacenia faktury za udzielone mu świadczenia medyczne.

Uwaga! Przy określaniu daty ważności nie należy się sugerować datą wydania poświadczenia, która znajduje się poniżej rubryki dotyczącej okresu przysługiwania świadczeń.

2. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wzór Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Na Karcie EKUZ widnieje wyłącznie data końca przysługiwania świadczeń i znajduje się ona zawsze w prawym dolnym narożniku dokumentu (punkt 9). Jeżeli pacjent okazuje Kartę w chwili udzielania świadczeń przyjmuje się zawsze, iż jest to karta ważna (ewentualna utrata świadczeń i wynikające z niej konsekwencje finansowe dla pacjenta pozostają do rozstrzygnięcia w kraju, który wydał Kartę i pozostają bez wpływu na fakt opłacenia rachunku na rzecz świadczeniodawcy). Ze względu na brak daty początkowej zaleca się, aby pacjenci dostarczający dokument ubezpieczeniowy już po uzyskaniu świadczeń przedstawili Certyfikat tymczasowo zastępujący Kartę EKUZ, gdzie daty przysługiwania świadczeń są ściśle określone.

3. Certyfikat tymczasowo zastępujący Kartę EKUZ.

Wzór certyfikatu

Certyfikat ma określone daty, pomiędzy którymi pacjentowi przysługują świadczenia, np. od 2011-01-01 do 2011-03-31. Certyfikat może, ale nie musi, zawierać danych o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (numer, data ważności).

4. Formularz E112 oraz S2.

Wzór formularza E112

Wzór formularza S2

Na formularzach E112 oraz S2 powinien widnieć jasno sprecyzowany okres przysługiwania prawa do świadczeń (od-do) jak i zakres tych świadczeń.

W przypadku pytań merytorycznych związanych z systemem koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych informacji udziela Wydział Współpracy Międzynarodowej, Dział Weryfikacji Rozliczeń

tel. 61-664-39-88 lub 61-658-04-89, faks. 61-850-60-66.

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158