WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Artykuł nr: 6818 z dnia 07 czerwca 2010Drukuj

Komunikat dla pacjentów dotyczący korzystania ze świadczeń medycznych związanych z ciążą dla posiadaczy kart EKUZ

INFORMACJA DLA KOBIET

KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z CIĄŻĄ, NA PODSTAWIE KARTY EKUZ Z INNEGO PAŃSTWA UE/EFTA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że kobiety posiadające karty EKUZ z innego państwa UE/EFTA i zamierzające skorzystać ze świadczeń medycznych związanych z ciążą są uprawnione do korzystania ze świadczeń koniecznych i niezbędnych w okresie czasowego pobytu na terenie Polski, o ile celem ich przyjazdu nie było uzyskanie leczenia. O tym, czy dane świadczenie spełnia kryteria koniecznego i niezbędnego decyduje lekarz przyjmujący pacjentkę w ciąży. W konsekwencji, istnieje możliwość rozliczenia kosztów tych świadczeń przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ na podstawie przepisów o koordynacji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do celu przyjazdu pacjentki (w konieczności wykluczenia leczenia planowanego) lekarze mogą zwrócić się z prośbą do pacjentki o sporządzenie pisemnego oświadczenia, o tym, iż celem jej przyjazdu do Polski nie jest uzyskanie leczenia związanego z ciążą. Natomiast pacjentki w ciąży, które chciałyby skorzystać z pełnego zakresu świadczeń w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub przyjechały do Polski w celu uzyskania leczenia planowanego powinny otrzymać z kraju, w którym są ubezpieczone właściwy dokument unijny, przykładowo: E106, E109 (kraje EFTA) lub S1 (kraje UE). W sytuacji gdy pacjentka w ciąży uzyskała zgodę swojej instytucji ubezpieczeniowej (kasy chorych) na pokrycie kosztów leczenia planowanego w Polsce, w tym świadczeń związanych z ciążą, powinna okazać się formularzem E112 (kraje EFTA) lub S2 (kraje UE). Dokumenty te będą podstawą uzyskania świadczeń u polskich świadczeniodawców, a w dalszej kolejności do rozliczenia się przez świadczeniodawcę z NFZ.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158