WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE (SZP)

Artykuł nr: 17007 z dnia 26 kwietnia 2022Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH

W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS‑ZAWAŁ)

UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

WIELKOPOLSKI OW NFZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

zaprasza

do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa WIELKOPOLSKIEGO.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 290 ze zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1. ww. ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, dostępne są w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ, ul. GRUNWALDZKA 158, od dnia 26.04.2022 do dnia 16.05.2022 w godzinach 8:00 - 16:00 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl.

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2022 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 16-05-2022.*

*Liczy się data wpływu do kancelarii oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych..

Wnioskujący może złożyć w WIELKOPOLSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2022 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

 

 

Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Dariusz Brudło

p.o. Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Służb Mundurowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158