WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16840 z dnia 31 stycznia 2022Drukuj

Informacja dot. dokumentów do wniosków o zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Informacja dotycząca dokumentów do wniosków o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Stosownie do art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z tej umowy wymaga pisemnej zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Cesjonariuszem praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być wyłącznie podmiot wykonujący działalność leczniczą, wobec czego należy wskazać, iż zgodnie z art. 103  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rozważenie możliwości wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić jedynie wówczas, gdy ewentualny cesjonariusz praw i obowiązków wynikających z tej umowy uzyska lub już posiada prawo prowadzenia określonej działalności leczniczej, a więc w szczególności uzyska lub posiada wpis w odpowiednim rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą uwzględniający komórki organizacyjne wymagane do realizacji świadczeń objętych tą umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do momentu dokonania przedmiotowego wpisu w ww. rejestrze nie ma  podstaw do  rozważenia możliwości wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawą do rozważenia możliwości wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest przede wszystkim dokument, z którego wynikałoby przeniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.; zwanej dalej „kodeksem cywilnym”) bądź jego zorganizowanej części obejmującej w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku woli przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cedent i cesjonariusz winni złożyć wspólny wniosek (wskazując termin cesji możliwy do realizacji, uwzględniający czas co najmniej 30 dni od przedłożenia kompletu niezbędnych dokumentów), do którego załączą:

  • dokument/-y potwierdzający/-e przeniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego bądź jego zorganizowanej części na ewentualnego cesjonariusza,
  • polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez cesjonariusza umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń obejmującej przedmiot realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z cedentem, umowę przedwstępną bądź oświadczenia cesjonariusza, stwierdzającego, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na cały okres obowiązywania umowy, przy czym, mając na uwadze, iż zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązek ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej, najpóźniej w momencie zawarcia ww. trójstronnego porozumienia w sprawie przeniesienia (części) praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cesjonariusz przedmiotowej umowy winien przedłożyć dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń obejmującej przedmiot realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z cedentem,
  • w przypadku zamiaru realizacji umowy z pomocą podwykonawców:

- wykaz podwykonawców spełniających wymagania określone w „Warunkach zawierania i realizacji umów”dotyczących danego zakresu świadczeń,

- kopie zawartych przez cesjonariusza umów z podwykonawcami (przy czym dokumenty przedłożone być mogą bez postanowień określających finansowanie) zawierających zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w Ustawie w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem,

  • inne dokumenty i oświadczenia cesjonariusza potwierdzające spełnienie przez cesjonariusza wymogów udzielania świadczeń w danym rodzaju świadczeń, które będą potwierdzały, iż w następstwie cesji nie nastąpi pogorszenie jakości udzielanych świadczeń oraz nie nastąpi ograniczenie dostępu do nich.

Termin cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej musi pokrywać się z dniem skutku prawnego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego na cesjonariusza. Termin ten uzgodnić należy z Oddziałem Funduszu.

Przy zbyciu przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze treść art. 751 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ww. wymóg co do formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi znajduje zastosowanie także w przypadku przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Składane przez cesjonariusza dokumenty, o których wyżej mowa, muszą być zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Dokumenty przedkładane w kopiach winny być poświadczone przez cesjonariusza za zgodność z oryginałem.

W konsekwencji zmian podmiotowych po stronie realizatora kontraktu nie może dojść do jakiegokolwiek pogorszenia warunków udzielania świadczeń (w tym w zakresie miejsc udzielania świadczeń czy dostępności do świadczeń).

Prosimy o wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który miałyby być przelewane należności z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku dokonania przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów. 

Podkreślenia wymaga konieczność rejestracji / aktualizacji potencjału cesjonariusza w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (portal świadczeniodawcy).

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 132 ust. 3 Ustawy nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.

W przypadku wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wstąpienie przez podmiot przejmujący w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy nie wywołuje skutku prawnego przeniesienia na cesjonariusza praw do deklaracji wyboru złożonych przez świadczeniobiorców u cedenta. Powyższe wynika z prawnego charakteru deklaracji wyboru świadczeniodawcy.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158