WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16196 z dnia 02 lutego 2021Drukuj

AKTUALIZACJA! Nabór Zespołów Mobilnych do Szczepień Populacyjnych – COVID-19

Ogłoszenie

Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

 Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień na terytorium województwa wielkopolskiego w miejscu przebywania pacjenta zgodnie z następującymi zasadami i wymaganiami.

1. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowany podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., który:

 • posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL), który obejmuje co najmniej jeden zakład leczniczy położony na terenie województwa wielkopolskiego;
 • posiada lub zadeklaruje dysponowanie, na dzień 8 lutego 2021 r., potencjał osobowy do utworzenia mobilnych zespołów szczepiących i spełnienia wymagań określonych w punktach 2-4 oraz wyrazi zgodę na sprawdzenie przez Oddział Wojewódzki Funduszu spełniania warunków w tym terminie.
 • jest podłączony lub zadeklaruje podłączenie do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia CeZ), oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez CeZ i Ministerstwo Zdrowia systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych).

2. Wymagania organizacyjne:

Przedmiotem naboru jest wyłonienie podmiotu (podmiotów), który zorganizuje i przeprowadzi szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez zespoły wyjazdowe w miejscach zamieszkania/pobytu pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień i nie mogą skorzystać z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego na odrębnych zasadach.

Podmiot zapewni warunki przechowywania i transportu szczepionek zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz zobowiązuje się do przestrzegania Procedury przyjmowania i przechowywania szczepionek dla punktów szczepień przeciwko COVID -19 w ramach Narodowego Programu Szczepień, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Podmiot zorganizuje trasy wyjazdów do szczepień z uwzględnieniem trwałości szczepionek (w tym szczepionki po otwarciu i rozpuszczeniu), tak aby wykorzystane zostały wszystkie dawki szczepionki w ciągu okresu wskazanego w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub nawiązuje współpracę z podmiotem leczniczym wykonującym szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, który podejmie się fasowania produktu leczniczego i przekazania pojedynczych dawek produktu leczniczego dla konkretnych pacjentów, którzy mają być zaszczepieni w miejscu zamieszkania/pobytu .

Podmiot zobowiązuje się do wykorzystania systemu informatycznego udostępnionego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) i Ministerstwo Zdrowia do obsługi skierowań, rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień oraz dystrybucji szczepionek – wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Podmiot zobowiązuje się do przeprowadzania szczepień, sporządzania przechowywania dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Wymagania osobowe

W skład jednego mobilnego zespołu szczepiącego wchodzi: lekarz, lub lekarz dentysta lub felczer, pielęgniarka lub położna lub higienistka szkolna lub ratownik medyczny lub osoba wykonująca inny zawód medyczny posiadająca wymagane uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania szczepień.

Kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz lub lekarz dentysta).

4. Wyposażenie

Na wyposażeniu mobilnego punktu szczepień znajdują się następujące urządzenia i produkty lecznicze:

 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy(zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych);
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczegokrwi;
 • pojemnik do przechowywania szczepionki umożliwiający zapewnienie zimnego łańcucha transportu szczepionki;
 • stetoskop;
 • środki do odkażania i dezynfekcji;
 • środki do dezynfekcjipowierzchni dotykowych;
 • termometr;
 • dostęp do sprzętu komputerowego (laptop, drukarka) z dostępem do Internetu.

5. Procedura naboru.

Podmioty, zgłaszają swoją aplikację za pomocą formularza zgłoszeniowego, jednocześnie oświadczają, że spełnią wymagania. Pierwszeństwo w procesie kwalifikacji mają podmioty lecznicze posiadające aktywne zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitale węzłowe umieszczone na wykazie (z zastrzeżeniem ograniczenia zawartego w pkt. 1).

Planuje się wyłonienie 6 zespołów wyjazdowych w województwie wielkopolskim na obszarach działania:

Obszar nr 1 - grupa powiatów: 3003 - GNIEŹNIEŃSKI; 3005 - GRODZISKI; 3014 - MIĘDZYCHODZKI; 3015 - NOWOTOMYSKI; 3016 - OBORNICKI; 3021 - POZNAŃSKI; 3024 - SZAMOTULSKI; 3025 - ŚREDZKI; 3026 - ŚREMSKI; 3030 - WRZESIŃSKI; 3064 - POZNAŃ - 2 zespoły;

Obszar nr 2 - grupa powiatów: 3006 - JAROCIŃSKI; 3007 - KALISKI; 3008 - KĘPIŃSKI; 3012 - KROTOSZYŃSKI; 3017 - OSTROWSKI; 3018 - OSTRZESZOWSKI; 3020 - PLESZEWSKI; 3061 - KALISZ - 1 zespół;

Obszar nr 3 - grupa powiatów: 3004 - GOSTYŃSKI; 3011 - KOŚCIAŃSKI; 3013 - LESZCZYŃSKI; 3022 - RAWICKI; 3029 - WOLSZTYŃSKI; 3063 - LESZNO - 1 zespół;

Obszar nr 4 - grupa powiatów: 3001 - CHODZIESKI; 3002 - CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI; 3019 - PILSKI; 3028 - WĄGROWIECKI; 3031 - ZŁOTOWSKI - 1 zespół;

Obszar nr 5 - grupa powiatów: 3009 - KOLSKI; 3010 - KONIŃSKI; 3023 - SŁUPECKI; 3027 - TURECKI; 3062 - KONIN - 1 zespół.

Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy COVID -19, opracowywanym przez właściwego miejscowo dyrektora OW NFZ w porozumieniu z wojewodą. Wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ i Dzienniku Urzędowym Wojewody.

W przypadku nie wykonywania co najmniej 30 szczepień tygodniowo (zaszczepienie pierwszą lub drugą dawką) podmiot może zostać usunięty z wykazu.

6. Wynagrodzenie.

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 141,00 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu  zamieszkania pacjenta. Kwota odnosi się do podania pojedynczej dawki szczepionki, obejmuje koszt dojazdu do pacjenta, kwalifikację do zaszczepienia, podanie szczepionki oraz uwzględnia potencjalny koszt wyjazdów niezakończonych podaniem szczepionki (niezakwalifikowanie pacjenta do szczepienia lub wycofanie zgody na szczepienie).

7. Sposób rozliczenia należności za szczepienia.

Stawki, o których mowa w punkcie 6 zostaną ujęte w zarządzeniu Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia (art. 9 ust. 3 ustawy).

Podmioty wykonujące szczepienia będą rejestrować ich wykonanie w systemie CeZ. Za wykonane uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem karty szczepienia.

Dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez CeZ do NFZ albo przez podmiot tworzący mobilny punkt szczepień do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ za wykonane i zarejestrowane w systemie CeZ szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 w terminach określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ (raz w miesiącu lub częściej za zgodą  dyrektora OW NFZ). Oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków na wskazane konto bankowe podmiotu.

8. Informacje o sposobie zgłoszenia:

Zgłoszeń należy dokonywać z wykorzystaniem dedykowanego formularza.

Formularz zgłoszenia do pobrania w postaci pliku xls jest dostępny tutaj: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga! Wypełnienie i przesłanie formularza jest jednocześnie oświadczeniem podmiotu o akceptacji warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w tym w szczególności warunków finansowania szczepień, oraz spełnieniu lub deklaracji spełniania warunków w wymaganym terminie.

Zgłoszenia (dokonane wyłącznie przy pomocy formularza umieszczonego na stronie internetowej) są przyjmowane do dnia 5 lutego 2021 r., na adres email: populacyjne@nfz-poznan.pl, zgłoszenia po tej dacie będą rozpatrywane wg bieżących potrzeb.

Oddział Wojewódzki Funduszu rozpatrzy zgłoszenia do dnia 10 lutego 2021 r.

Ewentualne zmiany (przedłużenie) terminów, dostosowania do wymagań, składania zgłoszeń i ich rozpatrywania będą przedmiotem odrębnych ogłoszeń.

O wyniku kwalifikacji podmioty zostaną poinformowane indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu jest uprawniony do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

 

 
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158