WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Rekrutacja

Artykuł nr: 15900 z dnia 16 września 2020Drukuj

Nabór DK/20/170 na stanowiska Inspektorów Kontroli / Starszych Referentów w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Poznaniu w Departamencie Kontroli

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowiska Inspektorów Kontroli / Starszych Referentów
w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Poznaniu w Departamencie Kontroli
DK/20/170

Termin składania ofert upływa 30 września 2020 r.


Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Praca w Centrali NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy i licznych kompetencji. Jesteśmy organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.


Praca w Funduszu to nauka, doświadczenie i satysfakcja z tworzenia wartości, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.
Naszym pracownikom oferujemy:

 •  pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • opiekę mentora, który przygotuje nowo zatrudnionego pracownika do samodzielnego wykonywania zadań na wyznaczonym stanowisku pracy;
 • wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci;
 • opiekę pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie zawodowym;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się wcześniej nabytymi umiejętnościami;
 • osób o wysokiej kulturze osobistej.

Szczegóły oferty:
Wymiar etatu: 5 etatów
Miejsce wykonywania pracy: Poznań / Terenowy Wydział Kontroli XV, ul. Piekary 14/15

Główne obowiązki:

 •  przeprowadzanie analiz na podstawie wygenerowanych raportów statystycznych, opracowywanie wniosków z nich płynących i typowanie obszarów do kontroli;
 • inicjowanie kontroli i czynności sprawdzających oraz współudział w przygotowaniu dokumentów formalnych niezbędnych do ich wszczęcia;
 • realizacja postępowań kontrolnych oraz czynności sprawdzających przewidzianych dla Terenowego Wydziału Kontroli;
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych oraz przygotowywanie projektów zmienionych wystąpień pokontrolnych lub stanowisk w sprawie złożonych zastrzeżeń;
 •  obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych Funduszu w zakresie realizacji wspólnych zadań, szczególnie w zakresie rozliczania skutków finansowych kontroli i czynności sprawdzających.

Wykształcenie:

 • medyczne (preferowane wykształcenie wyższe) – w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Referenta
 • wyższe medyczne lekarskie lub farmaceutyczne – w przypadku ubiegania się o stanowisko Inspektora Kontroli

Wymagania konieczne:

 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Inspektora Kontroli - minimum trzy lata pracy zawodowej;
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Referenta:
 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego-staż zawodowy nie jest wymagany,
 • minimum trzy lata pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • samodzielna obsługa komputera - dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków oraz przyswajania nowych informacji;
 • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • znajomość przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (doświadczenie zawodowe w pracy w podmiocie leczniczym);
 •  znajomość:
  •  uregulowań dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,
  • przepisów Rozdziału IIIA ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 ze zm.),
  • Zarządzenia Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zmienione zarządzeniem Nr 96/202020/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 •  studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia w zakresie zagadnień związanych z systemem ochrony zdrowia lub z ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające lata pracy zawodowej (zgodnie z aplikowanym stanowiskiem i posiadanym wykształceniem) na podstawie stosunku pracy (świadectwa pracy), a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu (potwierdzone zaświadczeniem okresu zatrudnienia z tytułu umowy zlecenia), jak również wykonywaniu działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG);
 • podpisane oświadczenie o treści:
  • Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 399), oświadczam, że w dniu składania niniejszych dokumentów spełniałem/łam wymagania określone w art. 61y ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.):
  • 1) posiadam obywatelstwo polskie,
  • 2) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
  • 3) nie byłem/łam karany/a za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 • podpisane oświadczenia o treści:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku dołączonego do oferty pracy DK/20/170.”
UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralę NFZ w przyszłości.”

UWAGA! Dołączenie zgody jest dobrowolne.

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

 • kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

UWAGA! W przypadku dołączenia dokumentu z orzeczeniem o niepełnosprawności, konieczne jest podpisanie poniższego oświadczenia:
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego DK/20/170”.


Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Spraw Pracowniczych:
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie przeprowadzenia naboru;
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz.1398, z późn. zm.).
Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie: 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów; 2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego; 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2; 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6; 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami; 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu: 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy; 2) wykonywać działalności gospodarczej.
3. W przypadku gdy osoba najbliższa, w rozumieniu art.115§11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, kontrolera jest świadczeniodawcą albo właścicielem apteki lub świadczeniodawcy, kontroler jest obowiązany do poinformowania Prezesa Funduszu o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia powołania na stanowisko, a także w trakcie pełnienia funkcji, jeżeli w tym czasie jego osoba najbliższa stała się świadczeniodawcą albo właścicielem apteki lub świadczeniodawcy – w terminie 7dni od zaistnienia tego faktu.
4. Kontroler nie może przed upływem dwóch lat od dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w podmiotach kontrolowanych, których dotyczy to wystąpienie.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 30 września 2020 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adresem:
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30 z dopiskiem: oferta pracy DK/20/170
lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Ważne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na wskazane stanowisko i nie udzieliły zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez BSP NFZ zostaną zniszczone.

APLIKUJ


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:


Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali NFZ: iod@nfz.gov.pl
Postępowanie rekrutacyjne w Narodowym Funduszu Zdrowia prowadzone jest zgodnie z art. 107a- 107g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.). Podane przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) związane jest z dobrowolnym uczestnictwem w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych niż wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne.


Pani/Pana dane osobowe w przypadku przekazania wizerunku w ofercie pracy, będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).


Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Prosta 68, 00—838 Warszawa.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość), umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wyniku naboru umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych,

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158