WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór WKS.110.16.2020 na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Sekcji Weryfikacji List Oczekujących

Artykuł nr: 15808 z dnia 06 lipca 2020Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Sekcji Weryfikacji List Oczekujących

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

poszukuje pracownika

na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo”

w Sekcji Weryfikacji List Oczekujących w Dziale Analiz       

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Liczba etatów

 • etat

Wymiar czasu pracy

 • pełny etat

Rodzaj umowy o pracę

 • umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie średnie lub wyższe, kierunek: informatyka, matematyka, ekonomia (finanse i rachunkowość, bankowość lub finanse publiczne), statystyka lub medyczny   
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe – dotyczy osób z wykształceniem średnim
 • znajomość przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)
 • biegła obsługa programu Microsoft Office
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

Wymagania pożądane

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie
  w wykonywanie powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista

Zakres głównych obowiązków

 

 • prowadzenie analiz w zakresie raportów z list osób oczekujących, w tym analiz dotyczących prawidłowości raportowania danych o pierwszym wolnym terminie, liczbie osób oczekujących, liczbie osób skreślonych z tytułu udzielenia świadczenia, średnim czasie oczekiwania, prowadzenie analiz w zakresie zleconym przez Dyrektora WOW NFZ, z wykorzystaniem danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych
 • prowadzenie analiz raportów statystyczno-medycznych,
  w tym analiz dotyczących prawidłowości raportowania
  i kodowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • monitorowanie i analiza zmian dotyczących umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przeprowadzanie bieżącej analizy dostępności do świadczeń na podstawie zawartych umów
  w zakresie wskazanego rodzaju świadczeń       
 • monitorowanie kształtowania się wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, analizowanie ich wahań oraz badanie trendów, przygotowywanie zestawień, opiniowanie wniosków    

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- data urodzenia

- dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail)

- miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu

   cywilnego

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

UWAGA: Podanie innych danych osobowych przez kandydata
(w tym jego wizerunku) jest dobrowolne

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (przez liczbę lat pracy zawodowej rozumie się udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywanie działalności gospodarczej)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego nr WKS.110.16.2020”  
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku dołączonego do oferty pracy” (o ile został dołączony)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu/adresu
  e-mail w zakresie niezbędnym do kontaktu w związku
  z prowadzoną rekrutacją

Termin, do którego należy składać oferty

21 lipca 2020 r., godz. 16.00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych dokumentów lub dostarczenie ich osobiście na adres

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

 

W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów,

dokumenty te należy wrzucić do skrzynki podawczej

oznaczonej „Punkt Podawczy”, w godzinach pracy urzędu

 

Składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.16.2020 na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Sekcji Weryfikacji List Oczekujących w Dziale Analiz w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. (61) 850 60 30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:   

 

Administrator Danych Osobowych

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
 • za pomocą platformy ePUAP
 • e-mailem: kancelaria@nfz-poznan.pl

 

Inspektor Ochrony Danych 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
 • e-mailem: IOD@nfz-poznan.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.  

Podstawą przetwarzania są w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności:
 • art. 6 ust.1 lit. c) – w zakresie danych wynikających z przepisów ustawy;
 • art. 6 ust.1 lit. a) – w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;
 • art. 9 ust. 2 lit. a) – w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), w szczególności art. 221 i art. 221a
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.), w szczególności art. 107a-107g.

 

Odbiorcy danych osobowych

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) umieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku Oddziału w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.         

Informację o wyniku naboru umieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku Oddziału w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.     

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych informacji jest dobrowolne. 

 

Informacja w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania

Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

 

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

i podlegają odrzuceniu

 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)
 • po okresie niezbędnym dla potrzeb realizacji naboru dokumenty składane przez kandydatów będą usuwane (niszczone); usunięcie dokumentów następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nie jest możliwe wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 107g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)
 • oferty osób, które nie zostały zatrudnione w wyniku naboru mogą zostać odebrane przed ich usunięciem 

Poznań, dnia 6 lipca 2020 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158