WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15557 z dnia 14 lutego 2020Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców oraz pacjentów dotyczący skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ PACJENTÓW

 

Dotyczy: skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu informuje:

 

W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów oraz świadczeniodawców pytaniami w sprawie wystawiania zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego, WOW NFZ w Poznaniu przedstawia stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zaświadczenie lekarskie dokumentujące czasową niezdolność do pracy jest wystawiane na okres, w którym ubezpieczony ze względu na jego stan zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny powinien powstrzymać się od pracy.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że :

  • brak jest podstaw do wystawiania świadczeniobiorcy zaświadczeń lekarskich o niezdolności do   pracy na czas związany z pobytem w sanatorium, jeśli nie została u niego stwierdzona niezdolność do pracy spowodowana chorobą;
  • dla opiekunów sprawujących opiekę nad małoletnimi przebywającymi w sanatorium, zaświadczenie  lekarskie może być wystawione wyłącznie z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, co musi wynikać z badania lekarskiego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ( ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa ), (dalej: ustawa zasiłkowa), zaświadczenie lekarskie stanowi dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne, jako przesłanki niezbędnej przy ustalaniu prawa m.in. do zasiłku chorobowego i jego wysokości.  Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego  (art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Jak wynika z przytoczonych powyżej regulacji prawnych, zaświadczenie lekarskie jest wystawiane na potrzeby udokumentowania czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub innymi zdarzeniami zrównanymi z niezdolnością do pracy dla celów nabycia prawa do świadczeń ubezpieczenia chorobowego przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu. Inną sytuacją wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy zasiłkowej, jest udokumentowanie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika spowodowanej niezdolnością do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W konsekwencji, w obowiązującym stanie prawnym, w opinii ZUS brak uzasadnienie do wystawiania świadczeniobiorcy zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy na czas związany z pobytem w sanatorium, jeśli nie została u niego stwierdzona niezdolność do pracy spowodowana chorobą.

 

źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158