WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór WKS.110.7.2020 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

Artykuł nr: 15545 z dnia 12 lutego 2020Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

poszukuje pracownika

na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych 

w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Liczba etatów

 • 1 etat

Wymiar czasu pracy

 • pełny etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie ekonomiczne – minimum średnie (preferowane wyższe ekonomiczne)    
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe – dotyczy osób z wykształceniem wyższym ekonomicznym

minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe – dotyczy osób z wykształceniem średnim ekonomicznym

 • znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)
 • Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.) 
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint – na poziomie minimum średnio zaawansowanym
 • umiejętność analitycznego myślenia

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w lecznictwie podstawowym, ambulatoryjnym, stacjonarnym lub instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia ludności
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie
  w wykonywanie powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista

Zakres głównych obowiązków

 

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • sporządzanie elektronicznych wersji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i aneksów do umów oraz przekazywanie ich do Działu Obsługi Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym
 • bieżąca aktualizacja zmian w potencjale wykonawczym                 w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne  
 • udzielanie wyjaśnień i merytorycznych odpowiedzi związanych z zasadami kontraktowania świadczeń medycznych oraz w zakresie obowiązujących materiałów informacyjnych    
 • przygotowywanie analiz finansowych, sporządzanie zmian w wartościach umów w ramach obowiązujących okresów sprawozdawczych, rozliczanie umów po upływie danego okresu rozliczeniowego

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- data urodzenia

- dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail)

- miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu

   cywilnego

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

UWAGA: Podanie innych danych osobowych przez kandydata
(w tym jego wizerunku) jest dobrowolne

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (przez liczbę lat pracy zawodowej rozumie się udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywanie działalności gospodarczej)  
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie
  o Ochronie Danych – RODO), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego nr WKS.110.7.2020”  
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku dołączonego do oferty pracy” (o ile został dołączony)

Termin, do którego należy składać oferty

26 lutego 2020 r.

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych dokumentów lub dostarczenie ich osobiście na adres

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.7.2020 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. (61) 850 60 30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:   

Administrator Danych Osobowych

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
 • za pomocą platformy ePUAP
 • e-mailem: kancelaria@nfz-poznan.pl

Inspektor Ochrony Danych 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
 • e-mailem: IOD@nfz-poznan.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.  

Podstawą przetwarzania są w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności:
 • art. 6 ust.1 lit. c) – w zakresie danych wynikających z przepisów ustawy;
 • art. 6 ust.1 lit. a) – w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;
 • art. 9 ust. 2 lit. a) – w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), w szczególności art. 221 i art. 221a
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.), w szczególności art. 107a-107g.

Odbiorcy danych osobowych

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) umieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku Oddziału w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.        

Informację o wyniku naboru umieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku Oddziału w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.     

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie
z RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych informacji jest dobrowolne. 

Informacja w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania

Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

i podlegają odrzuceniu

 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)
 • po okresie niezbędnym dla potrzeb realizacji naboru dokumenty składane przez kandydatów będą usuwane (niszczone)
 • na wniosek kandydata złożony przed upływem 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru albo zakończenia naboru, jeżeli w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, oferta może mu zostać zwrócona za pokwitowaniem

 

Poznań, dnia 12 lutego 2020 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158