WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 15486 z dnia 23 stycznia 2020Drukuj

Komunikat w sprawie wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2020 – TRANSPORT SANITARNY

Zgodnie z przepisem art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm., zwanej dalej „Ustawą”), świadczeniodawcy mogą zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli umowa tak stanowi. Jak z kolei stanowią przepisy § 10 ust. 1-2 zarządzenia nr 55/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, świadczenia mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy prowadzącego centrum, wymienionych w "Wykazie podwykonawców” (zał. nr 3 do umowy).

 

Jednocześnie podkreślić należy, iż jak stanowi art. 5 pkt 34 ustawy przez świadczenia opieki zdrowotnej rozumieć należy świadczenia zdrowotne, świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące. Zgodnie natomiast z przepisem art. 5 pkt 38 ustawy za świadczenie towarzyszące uznać należy zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu sanitarnego, a także zakwaterowanie poza zakładem leczniczym podmiotu leczniczego, jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego świadczenia gwarantowanego.

 

Jednocześnie zauważyć należy, iż w myśl § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.), przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1)   chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2)   chorób nowotworowych,

3)   chorób oczu,

4)   chorób przemiany materii,

5)   chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6)   chorób skóry i tkanki podskórnej,

7)   chorób układu krążenia,

8)   chorób układu moczowo-płciowego,

9)   chorób układu nerwowego,

10)  chorób układu oddechowego,

11)  chorób układu ruchu,

12)  chorób układu trawiennego,

13)  chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14)  chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15)  urazów i zatruć,

16)  wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Zgodnie z treścią § 1 ust. 3 wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z rozporządzeniem pilotażowym, a ponadto zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zgodnie z warunkami realizacji umów, określonymi w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Zgodnie natomiast z treścią § 8 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.), świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń. Co przy tym istotne, jak stanowi § 8 ust. 2 załącznika do ww. rozporządzenia, świadczeniodawca, w przypadkach określonych w ustawie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, zapewnia transport sanitarny w ramach kwoty zobowiązania określonej w umowie, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli nie zawarli oni odrębnej umowy.

 

Zatem, uwzględniając powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa wskazać należy, iż Świadczeniodawca składający wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2020 winien zapewniać transport sanitarny, przy czym dopuszczalne jest zapewnianie transportu sanitarnego przez Świadczeniodawcę samodzielnie, bądź z udziałem podwykonawcy. Jeśli Świadczeniodawca zleca realizację transportu sanitarnego podwykonawcy, to winien przedłożyć, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 pkt 5 zarządzenia Nr 55/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, kopię umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z wnioskodawcą, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu. W sytuacji, w której nie zostaną złożone dokumenty, o którym mowa wyżej, Świadczeniodawca winien złożyć oświadczenie w przedmiocie samodzielnego wykonywania umowy.

 

Zespół  powołany do oceny wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2020 dokona weryfikacji spełnienia przez Wnioskodawcę obowiązku zapewnienia transportu sanitarnego.

 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158