WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór WKS.110.71.2019 na stanowisko st. referenta w Dziale Administracyjnym

Artykuł nr: 15217 z dnia 10 września 2019Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. referenta w Dziale Administracyjnym

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

poszukuje pracownika

na stanowisko starszego referenta    

w Dziale Administracyjnym

w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym  

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

 

Liczba etatów

 • etat

Wymiar czasu pracy

 • pełny etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 

 

 

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość pakietu Microsoft Office

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  

Zakres głównych obowiązków

 

 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, w tym lokalami najmowanymi, będącymi w posiadaniu Oddziału
 • zapewnienie dozoru i ochrony nieruchomości Oddziału
 • zapewnienie możliwości ewakuacji – przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej
 • wykonywanie i nadzór nad działaniami związanymi z utrzymaniem czystości w obiektach biurowych i sprawności technicznej urządzeń
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Oddział w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych       

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- data urodzenia

- dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail)

- miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu

   cywilnego

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 

UWAGA: Podanie innych danych osobowych przez kandydata
(w tym jego wizerunku) jest dobrowolne

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (przez liczbę lat pracy zawodowej rozumie się udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywanie działalności gospodarczej)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z fotografią dołączoną do dokumentów” (o ile została dołączona)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu/adresu
  e-mail w zakresie niezbędnym do kontaktu w związku
  z prowadzoną rekrutacją

Termin, do którego należy składać oferty

25 września 2019 r., godz. 16.00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych dokumentów lub dostarczenie ich osobiście na adres

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.71.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Administracyjnym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. (61) 850 60 30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:   

 

Administrator Danych Osobowych

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
 • za pomocą platformy ePUAP
 • e-mailem: kancelaria@nfz-poznan.pl

 

Inspektor Ochrony Danych 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
 • e-mailem: IOD@nfz-poznan.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.  

 

Podstawą przetwarzania są w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności:
 • art. 6 ust.1 lit. c) – w zakresie danych wynikających z przepisów ustawy;
 • art. 6 ust.1 lit. a) – w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;
 • art. 9 ust. 2 lit. a) – w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), w szczególności art. 221 i art. 221a
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), w szczególności art. 107a-107g.

 

Odbiorcy danych osobowych

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) umieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku Oddziału w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.        

Informację o wyniku naboru umieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku Oddziału w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.     

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych informacji jest dobrowolne. 

 

Informacja w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

 

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

i podlegają odrzuceniu

 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • po okresie niezbędnym dla potrzeb realizacji naboru dokumenty składane przez kandydatów będą usuwane (niszczone); usunięcie dokumentów następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nie jest możliwe wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 107g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • oferty osób, które nie zostały zatrudnione w wyniku naboru mogą zostać odebrane przed ich usunięciem 

Poznań, dnia 10 września 2019 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158