WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 15169 z dnia 19 sierpnia 2019Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert - informacja dot. pytania ankietowego zawartego w VIII cz. formularza ofertowego

W okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy Oferent spełnia i będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania oraz w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Zgodnie z przepisem art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 zwanej dalej „Ustawą”), świadczeniodawcy mogą zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli umowa tak stanowi. Jak z kolei wskazują przepisy § 7 ust. 1-2 zarządzenia nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.), świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców”, przy czym dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.

Jednocześnie podkreślić należy, iż jak stanowi art. 5 pkt 34 Ustawy, przez świadczenia opieki zdrowotnej rozumieć należy świadczenia zdrowotne, świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące. Zgodnie natomiast z przepisem art. 5 pkt 38 Ustawy za świadczenie towarzyszące uznać należy zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu sanitarnego, a także zakwaterowanie poza zakładem leczniczym podmiotu leczniczego, jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego świadczenia gwarantowanego.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.; zwanego dalej „rozporządzeniem aos”) przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 Ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1)   chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2)   chorób nowotworowych,

3)   chorób oczu,

4)   chorób przemiany materii,

5)   chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6)   chorób skóry i tkanki podskórnej,

7)   chorób układu krążenia,

8)   chorób układu moczowo-płciowego,

9)   chorób układu nerwowego,

10)  chorób układu oddechowego,

11)  chorób układu ruchu,

12)  chorób układu trawiennego,

13)  chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14)  chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15)  urazów i zatruć,

16)  wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.), świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami określonymi w szczególności w: Ustawie, szczegółowych warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, określanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 Ustawy, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydanym na podstawie art. 31d Ustawy oraz zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy. Zgodnie natomiast z treścią § 8 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych
z udzielaniem tych świadczeń. Co przy tym istotne, jak stanowi § 8 ust. 2 załącznika do ww. rozporządzenia, świadczeniodawca, w przypadkach określonych w ustawie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31d Ustawy, zapewnia transport sanitarny w ramach kwoty zobowiązania określonej w umowie, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli nie zawarli oni odrębnej umowy. Ponadto w myśl § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia aos, w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne.

Zatem, uwzględniając powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa wskazać należy, iż świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna winien zapewniać transport sanitarny i badania diagnostyczne, przy czym dopuszczalne jest zapewnianie transportu sanitarnego i badań diagnostycznych przez oferenta samodzielnie, bądź z udziałem podwykonawcy. Jeśli oferent zleca realizację transportu sanitarnego i badań diagnostycznych podwykonawcy to winien przedłożyć, zgodnie z treścią § 14 ust. 1 pkt 7 zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.) kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Udzielenie przez oferenta odpowiedzi ,,TAK” na pytanie ankietowe zawarte w części Formularza ofertowego (ANKIETY) – Rozdział: WARUNKI WYMAGANE: W okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy Oferent spełnia i będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania oraz w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów będących przedmiotem niniejszego postępowania, potwierdza spełnienie przez oferenta warunku zapewnienia transportu sanitarnego i badań diagnostycznych samodzielnie bądź z udziałem podwykonawcy.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia w trybie konkursu ofert postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna dokona weryfikacji spełnienia przez oferenta obowiązku zapewnienia transportu sanitarnego i badań diagnostycznych.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158