WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Świadczeniodawcy.

Artykuł nr: 15106 z dnia 10 lipca 2019Drukuj

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku

 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2020

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2020 w zakresie dofinansowania programu polityki zdrowotnej do wartości 40 % środków przewidzianych na realizację świadczeń zdrowotnych wymienionych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.).

 

źródlo: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Z A P R O S Z E N I E

do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
z terenu województwa wielkopolskiego

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9)

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2020.

 Termin składania wniosków na rok 2020 upływa z dniem 1 września 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158.

I. Wniosek powinien zawierać:

1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2. określenie oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;

3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;

5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

6. harmonogram realizacji programu;

7. planowane koszty realizacji programu;

8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

II. Do wniosku należy dołączyć:

1.  pozytywną opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.);

2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492). 

 

Wzór wniosku - do pobrania

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie zostanie zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

 

 

Agnieszka Pachciarz

Dyrektor

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158