WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 15037 z dnia 31 maja 2019Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE ZMIANY ZASAD PROWADZENIA KONTROLI PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399 z późn. zm.) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje poniższą informację.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw do wszystkich postępowań kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszczętych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (a więc przed 1 czerwca 2019 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z tym, że Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ z dniem 1 czerwca 2019 r. staną się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ, część korespondencji związana z prowadzoną kontrolą, którą otrzymają Państwo z Narodowego Funduszu Zdrowia po 1 czerwca 2019 roku będzie pochodziła z nowej struktury, tj. Terenowego Wydziału Kontroli. Powyższe nie oznacza zmiany samych zasad prowadzenia kontroli wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wszystkie kontrole wszczęte po dniu 1 czerwca 2019 r. będą prowadzone według nowych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw, a więc na podstawie postanowień Działu IIIA (art. 61a-61zb) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Począwszy od dnia 1 czerwca 2019 roku wszelką korespondencję związaną z postępowaniami kontrolnymi należy kierować na adres: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań.

źródło: Wydział Organizacyjny WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158