WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł nr: 14887 z dnia 26 marca 2019Drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2019 - komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ W RODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372 ze zm.) Oferent, który deklaruje spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie (kryterialnego, zawartego
w cz. VIII oferty Ankieta), jest obowiązany:

  • spełniać go w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej,
  •  spełniać go dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone
    w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ponad warunki wymagane).

Niemniej jednak w przypadku warunków dodatkowo ocenianych, zdefiniowanych współczynnikiem złożonym (np. personel medyczny/liczba łóżek), należy przyjąć, iż wartością premiowaną jest różnica wynikająca z wymagań „koszykowych” i kryterialnych.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158