WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór WKS.110.5.2019 na stanowisko st. referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

Artykuł nr: 14743 z dnia 23 stycznia 2019Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

poszukuje pracownika

na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych   

w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

 

Liczba etatów

 • 2 etaty

Wymiar czasu pracy

 • pełny etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 

 

 

 • wykształcenie wyższe, preferowane medyczne
 • znajomość przepisów:
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                  ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik                              do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów                   o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.) 
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint – na poziomie minimum średnio zaawansowanym
 • umiejętność analitycznego myślenia

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w lecznictwie: podstawowym, ambulatoryjnym, stacjonarnym; instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia ludności
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie
  w wykonywanie powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista

Zakres głównych obowiązków

 

 • udział w zabezpieczaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z właściwością Sekcji Świadczeń Specjalistycznych
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • sporządzanie elektronicznych wersji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aneksów do tych umów
 • udzielanie wyjaśnień i merytorycznych odpowiedzi związanych z zasadami kontraktowania świadczeń medycznych i obowiązujących materiałów informacyjnych
 • opracowywanie projektów komunikatów i informacji dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych
 • przetwarzanie i ewidencjonowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • weryfikacja merytoryczna wniosków świadczeniodawców              o sfinansowanie świadczeń udzielonych poza limitem osobom uprawnionym z innych krajów UE/EFTA, korzystających ze świadczeń finansowanych w formie ryczałtu
 • współpraca z Wydziałem Spraw Świadczeniobiorców                   w zakresie prowadzenia, w trybie określonym w art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, postępowań wyjaśniających                  ze świadczeniodawcami w przedmiocie prawidłowości weryfikacji prawa do świadczeń świadczeniobiorcy
 • bieżące prowadzenie dokumentacji Sekcji i przygotowanie dokumentacji do archiwum    

 

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

- data urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji), numer
    telefonu lub adres e-mail

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 

UWAGA: Podanie innych danych osobowych przez kandydata
(w tym jego wizerunku) jest dobrowolne

 

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z fotografią dołączoną do dokumentów” (o ile została dołączona)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu lub adresu
  e-mail w zakresie niezbędnym do kontaktu w związku
  z prowadzoną rekrutacją

Termin, do którego należy składać oferty

7 lutego 2019 r., godz. 16.00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych dokumentów lub dostarczenie ich osobiście na adres

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.5.2019 na stanowisko starszego referenta                 w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania                        i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. (61) 850 60 30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych udostępnionych na potrzeby niniejszej rekrutacji jest działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
  z zapisami art. 6 ust.1 lit. a), a w przypadku przekazania wizerunku w postaci fotografii dołączonej do dokumentów, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO)
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla potrzeb realizacji naboru

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w WOW NFZ e-mail: IOD@nfz-poznan.pl, tel. (61) 658 04 39

 

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

i podlegają odrzuceniu

 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • po okresie niezbędnym dla potrzeb realizacji naboru dokumenty składane przez kandydatów będą usuwane (niszczone)

Poznań, dnia 23 stycznia 2019 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158