WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór WKS.110.88.2018 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków

Artykuł archiwalny nr: 14669 z dnia 12 grudnia 2018Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków [A]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

poszukuje pracowników

na stanowisko inspektora kontroli

w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

 

Liczba etatów

 • 1 etat

Wymiar czasu pracy

 • pełny etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe lekarskie lub farmaceutyczne
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w podmiocie leczniczym lub aptece
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
 • znajomość przepisów:

-rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. nr 274, poz. 2723)

-ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) w zakresie przepisów dotyczących kontroli realizowanych przez NFZ

- ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1844 ze zm.) w zakresie kontroli aptek/punktów aptecznych

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745)
 • samodzielna obsługa pakietu Microsoft Office

Wymagania pożądane

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • pełna dyspozycyjność w związku z wyjazdami służbowymi
 • prawo jazdy kat. B

Zakres głównych obowiązków

 

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie:

-realizacji recept refundowanych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w aptekach z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, w tym kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept (magister farmacji)

-ordynacji leków (lekarz)

 • realizowanie kontroli, w tym organizowanie pracy zespołów kontrolnych, dokumentowanie przebiegu i wyników czynności kontrolnych
 • opracowywanie protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych, w tym formułowanie wniosków i zaleceń dotyczących sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • udział w przygotowaniu planów dotyczących kontroli aptek i ordynacji leków
 • opracowywanie programów, metodyki i tematyki prowadzonych kontroli
 • przygotowywanie upoważnień do kontroli oraz zawiadomień o kontroli
 • syntetyczna ocena wyników i opracowywanie wniosków z przeprowadzonych kontroli koordynowanych
 • opracowywanie stanowisk na składane przez podmioty kontrolowane środki odwoławcze
 • bieżące prowadzenie dokumentacji Działu i przygotowywanie jej do archiwizacji
 • udział w szkoleniach pogłębiających zakres wiedzy i umiejętności
 • gospodarowanie powierzonym mieniem
 • opracowywanie korespondencji wpływającej do Oddziału w zakresie zleconym przez Kierownika Działu
 • rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonej pracy
 • dokładne, staranne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych
 • przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy i przepisów wewnętrznych
 • stałe podnoszenie kwalifikacji
 • ochrona powierzonych wiadomości i posiadanych informacji przed rozpowszechnianiem
 • dbanie o pozytywny wizerunek Oddziału poprzez całokształt wykonywanej pracy
 • przestrzeganie ustaleń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w zakresie wykonywanych zadań

 

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

- data urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji), numer
    telefonu lub adres e-mail

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 

UWAGA: Podanie innych danych osobowych przez kandydata
(w tym jego wizerunku) jest dobrowolne

 

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego
  (przez liczbę lat pracy zawodowej rozumie się udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające
  z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywanie działalności gospodarczej)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z fotografią dołączoną do dokumentów”, o ile została dołączona
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu lub adresu
  e-mail w zakresie niezbędnym do kontaktu w związku
  z prowadzoną rekrutacją

Termin, do którego należy składać oferty

27 grudnia 2018 r., godz. 16.00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych dokumentów lub dostarczenie ich osobiście na adres

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.88.2018 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. (61) 850 60 30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych udostępnionych na potrzeby niniejszej rekrutacji jest działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
  z zapisami art. 6 ust.1 lit. a), a w przypadku przekazania wizerunku w postaci fotografii dołączonej do dokumentów, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO)
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla potrzeb realizacji naboru

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w WOW NFZ e-mail: IOD@nfz-poznan.pl, tel. (61) 658 04 39

 

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

i podlegają odrzuceniu

 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • po okresie niezbędnym dla potrzeb realizacji naboru dokumenty składane przez kandydatów będą usuwane (niszczone)

Poznań, dnia 12 grudnia 2018 r.

źrodło: Wydział Kadr i Szkoleń

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158