WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór WKS.110.76.2018 na stanowisko st. referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego

Artykuł archiwalny nr: 14543 z dnia 12 października 2018Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego [A]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

poszukuje pracownika

na stanowisko starszy referent do pracy „na zastępstwo”

w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego

w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

 

Liczba etatów

 • 1 etat

Wymiar czasu pracy

 • pełny etat

Rodzaj umowy o pracę

 • umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe – dotyczy kandydatów z wykształceniem średnim
 • dobra znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
 • umiejętność współpracy w zespole oraz dobra organizacja pracy pozwalająca na terminową realizację powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność

Zakres głównych obowiązków

 

 • uczestnictwo w postępowaniach w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z właściwością Działu, w szczególności w rodzaju ratownictwo medyczne, leczenie szpitalne w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć a także pomoc doraźna i transport sanitarny oraz uczestnictwo w przeprowadzaniu postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do podmiotów mundurowych we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 • sporządzanie elektronicznych wersji umów aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z właściwością rzeczową Działu, w zakresie określonym w odrębnej procedurze funkcjonującej w Oddziale we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi
 • opracowywanie sprawozdań, analiz i wniosków oraz monitorowanie realizacji i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie właściwości rzeczowej działu
 • udział w przygotowywaniu merytorycznych odpowiedzi na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz leczenie szpitalne w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć.
 • współudział przy opracowywaniu decyzji dotyczących bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla osób o których mowa w art. 46 ust.1 Ustawy oraz w prowadzeniu ich ewidencji
 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu indywidualnych spraw związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art.5 dotyczącym kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, weteranów, weteranów poszkodowanych, uprawnionych żołnierzy lub pracowników wojska oraz osób wymienionych w art. 66 ust.1 pkt 2-13 w związku z uprawnieniami wynikającymi z art. 24b, art. 24c, art. 44 ust.1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust.2 pkt 13 Ustawy

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

- data urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji), numer
    telefonu lub adres e-mail

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 

UWAGA: Podanie innych danych osobowych przez kandydata
(w tym jego wizerunku) jest dobrowolne

 

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (przez liczbę lat pracy zawodowej rozumie się udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywanie działalności gospodarczej) – dotyczy kandydatów z wykształceniem średnim
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z fotografią dołączoną do dokumentów” (o ile została dołączona)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu lub adresu
  e-mail w zakresie niezbędnym do kontaktu w związku
  z prowadzoną rekrutacją

Termin, do którego należy składać oferty

29 października 2018 r., godz. 16.00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych dokumentów lub dostarczenie ich osobiście na adres

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.76.2018 na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo”  w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. (61) 850 60 30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych udostępnionych na potrzeby niniejszej rekrutacji jest działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
  z zapisami art. 6 ust.1 lit. a), a w przypadku przekazania wizerunku w postaci fotografii dołączonej do dokumentów, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO)
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla potrzeb realizacji naboru

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w WOW NFZ e-mail: IOD@nfz-poznan.pl, tel. (61) 658 04 39

 

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

i podlegają odrzuceniu

 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • po okresie niezbędnym dla potrzeb realizacji naboru dokumenty składane przez kandydatów będą usuwane (niszczone)

Poznań, dnia 12 października 2018 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158