WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł archiwalny nr: 14473 z dnia 24 września 2018Drukuj

Informacja w związku ze stanowiskiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącym postępowania konkursowego prowadzonego przez Wielkopolski OW NFZ [A]

W związku ze stanowiskiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego opublikowanym w piątek, 21 września br., oraz konferencją prasową Członka Zarządu, pana Macieja Sytka, dotyczących postępowania konkursowego prowadzonego przez Wielkopolski OW NFZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, informujemy, że:


 

Oferta podmiotu, względem którego toczy się obecnie postępowanie odwoławcze od wyników konkursu, a przedstawiciel, której był obecny na konferencji (Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu), w ocenie komisji konkursowej otrzymała dużo niższą ocenę niż oferty konkurencyjne. Przypominamy, że komisja dokonuje oceny każdej oferty według ścisłe określonych i jawnych kryteriów na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372 ze zm.). 


 

Na podstawie wskazanych przepisów podmioty mogą otrzymać dodatkowe punkty także za tzw. ciągłość udzielania świadczeń, czyli za fakt, że posiadają już umowę z NFZ na leczenie pacjentów. Mimo tego, łączna ocena placówki, wspomnianej w stanowisku Zarządu Województwa, która również mogła uzyskać dodatkowe punkty za ciągłość – była niższa niż placówek konkurencyjnych, w tym także nowych. Ponieważ w tej sprawie toczy się obecnie postępowanie odwoławcze od wyników konkursu, Oddział nie może się ostatecznie i szczegółowo wypowiadać na temat tej konkretnej oferty. Bez wątpienia, publiczne podawanie nieprawdziwych informacji także przez przedstawiciela podmiotu leczniczego, musi spotkać się z formalno-prawną reakcją.


 

Wielkopolski OW NFZ, a wcześniej Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych, kontraktuje świadczenia dla wszystkich Wielkopolan od 20 lat. Za każdym razem warunki konkursów są jawne i ogólnodostępne, zwłaszcza dla placówek, które do konkursu ofert przygotowują się po raz kolejny, i które z doświadczenia wiedzą, jak wygląda cały proces kontraktowania.

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym dla 20 placówek służby zdrowia w regionie, wobec których płatnik nieustannie oczekuje poprawy funkcjonowania, co powinno wynikać z efektywnego nadzoru nad nimi. Jednym z licznych problemów jest poziom braku realizacji umów zawartych z WOW NFZ w pierwszym półroczu tego roku, np. przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu (przy ul. Juraszów) na kwotę prawie 2,5 mln złotych w świadczeniach takich jak np. endoprotezoplastyka. Również w przypadku chęci przyjęcia środków finansowych na dodatkowe usługi – większość placówek marszałkowskich nie wykazuje większego zainteresowania. Niestety zdarzało się, że placówki marszałkowskie w ogóle odmawiały wykonania dodatkowych świadczeń. Sytuacja taka miała miejsce np. w przypadku, kiedy Wielkopolski OW NFZ dokładał chętnym placówkom dodatkowe pieniądze przeznaczone na usuwanie zaćmy, wykonywanie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz endoprotezoplastyki.


 

Obserwuje się także zaskakującą konkurencję między poszczególnymi jednostkami służby zdrowia, których właścicielem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Otóż, w konkursie na prowadzenie hostelu w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu, wystartowała inna placówka, również marszałkowska.


 

Odnosząc się do postępowania w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Oddział informuje, że obecnie toczą się postępowania odwoławcze od wyników. Początkowo wpłynęły odwołania do 21 prowadzonych postępowań, 2 zostały wycofane. To znaczy, że na 102 postępowania prowadzone w konkursie, odwołania zostały złożone tylko do 19. Ponadto, jak już informowaliśmy wcześniej, toczy się 9 postępowań uzupełniających. Trwa też podsumowanie wyników w zakresach już zakontraktowanych lub w postępowaniach, które musiały zostać unieważnione, dlatego Oddział nie wyklucza ogłoszenia kolejnych konkursów uzupełniających w leczeniu psychiatrycznym i uzależnień w Wielkopolsce, w tym w zakresie świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej dziennej. Ogłoszono także, po zbilansowaniu środków z poszczególnych obszarów, celem zwiększenia dostępności, kierując się powyższymi zasadami, konkurs uzupełniający na świadczenia psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży (w poradniach) na terenie Poznania. W konkursie mogą wystartować także te podmioty, które zapomniały złożyć oferty w poprzednich, ogłoszonych przez Wielkopolski OW NFZ postępowaniach w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.


 

Dlatego dziwi fakt, że informacje o prowadzonym konkursie pojawiają się na tak wczesnym etapie postępowania. Praktyką jest bowiem po zamknięciu I tury postępowań i rozstrzygnięciu odwołań prowadzenie postępowań uzupełniających i dodatkowych. Z niepokojem informujemy, że to pierwsza taka sytuacja podczas 15 lat kontraktowania przez NFZ świadczeń.


Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158