WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 13733 z dnia 21 lutego 2018Drukuj

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE - ŚWIADCZENIA UDZIELANE W DENTOBUSIE

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE  - ŚWIADCZENIA UDZIELANE W DENTOBUSIE

 

Wychodząc  naprzeciw Świadczeniodawcom zainteresowanym ogłoszonym konkursem ofert na świadczenia udzielane w dentobusie, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ poniżej przedstawia istotne dla realizacji w/w umowy informacje. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w § 12 ust. 1 pkt. 4 Ryczałt miesięczny w dentobusie są to środki przeznaczone na finansowanie kosztów stałych gotowości do udzielania świadczeń w okresie jednego miesiąca.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia ryczałt miesięczny przede wszystkim uwzględnia:

- koszty ubezpieczenia dentobusu (OC, AC, NW)

- koszty eksploatacji (np. przeglądu technicznego)

- koszty zatrudnienia kierowcy

- koszty paliwa

 

Ryczałt pozostaje niezależnym elementem finansowania realizacji świadczeń w dentobusie. Stawka ryczałtu miesięcznego nie ma wpływu na pozycję oferty w rankingu końcowym. W umowie ryczałt stanowić będzie tzw. „produkt skojarzony” względem zakontraktowanego produktu: świadczenia udzielane w dentobusie.

 

Świadczenia zdrowotne udzielane w dentobusie rozliczane będą zgodnie z Katalogiem świadczeń stomatologicznych stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6/2018/DSOZ z dnia 25 stycznia 2018r. ze zmianami.

 

Realizacja świadczeń stomatologicznych w dentobusie odbywać się będzie przy wykorzystaniu pojazdu o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017, poz. 1174) – art. 7 stanowi, że: 

1. Zakupu dentobusów ze środków, o których mowa w art. 4, dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje wojewodzie dentobus.

3. Wojewoda udostępnia nieodpłatnie dentobus świadczeniodawcy wybranemu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego wykonywanego w tym dentobusie w postępowaniu określonym w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 3, ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem dentobusu, korzystaniem z niego, w tym koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

5. Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zwraca wojewodzie dentobus w stanie niepogorszonym, z tym że nie ponosi odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem prawidłowego korzystania.

 

Z uwagi na fakt, że dentobusy zostały wyposażone w aparaty RTG, Oddział Wielkopolski informuje, że   zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia dentobusy zostały dostosowane pod kątem wymagań wynikających z przepisów Prawa atomowego, w tym do zapewnienia ochrony radiologicznej.

 

Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń stomatologicznych w dentobusie, nie dokonuje rejestracji dentobusu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Świadczeniodawca w formularzu ofertowym składanym w postepowaniu konkursowym zamieszcza informację ta temat średniotygodniowego czasu pracy personelu medycznego wskazanego do realizacji świadczeń udzielanych w dentobusie – przy czym oferowany czas pracy przyjęty dla etatu przeliczeniowego 15 000 punktów winien spełniać warunki określone w Zarządzeniu nr 6/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 stycznia 2018r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158