WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

SOK NA ROK 2018

Artykuł nr: 13493 z dnia 08 grudnia 2017Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

W RODZAJU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE:

KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR) na rok 2018

KOD POSTĘPOWANIA 15-18-000142/SOK/11/8/06

 Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 t.j.)

WIELKOPOLSKI OW NFZ W POZNANIU 
Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK w następującym zakresie: KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)

na obszarze województwa: WIELKOPOLSKIE

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 125/2016/DSOZ ze zm. Prezesa Funduszu z 22 grudnia 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju SOK (ZAKRESY: KO-CZR).

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: SOK (ZAKRESY: KO-CZR), powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 125/2016/DSOZ ze zm. Prezesa Funduszu z 22 grudnia 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2018 dostępne są w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15, od dnia 08.12.2017 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2018 rok proszeni są o składanie wniosków nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1. dnia następnego miesiąca. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w WIELKOPOLSKIM  OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

Pliki do pobrania

PODSTAWY PRAWNE  PODSTAWY PRAWNE  [15057KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158