WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym WOW NFZ

Artykuł nr: 13470 z dnia 30 listopada 2017Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym WOW NFZ

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

poszukuje pracownika

na stanowisko specjalisty w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Wymiar czasu pracy

 • pełny etat

Liczba etatów

 • 1 etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U.              z 2016 r., poz. 1146 ze zm.)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Office (edytor tekstu)
 • biegła znajomość systemów informacji prawnej

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy pozwalająca na terminową realizację powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków

Zakres głównych obowiązków

 

 • udzielanie wyjaśnień dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • przygotowywanie projektów zmian umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • nadzór formalnoprawny w przedmiocie rozstrzygnięć zagadnień prawnych podejmowanych przez poszczególne Wydziały Oddziału, w sprawach przekazanych do weryfikacji Działowi i zlecanych przez kierownictwo Działu
 • współpraca z Zespołem Radców Prawnych w zakresie dotyczącym prawnych aspektów funkcjonowania Oddziału, udzielanie wyjaśnień w zakresie bieżącego stosowania przepisów dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie właściwości Działu
 • przygotowywanie projektów zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień, regulaminów
 • monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia i informowanie pracowników Oddziału o ich zmianach oraz udzielanie wyjaśnień w przedmiocie wykładni tych przepisów
 • pomoc w zakresie przygotowywania przez właściwe komórki organizacyjne Oddziału projektów odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi Dyrektora na skargi dotyczące funkcjonowania Oddziału w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Oddziału
 • rozpatrywanie odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługujących świadczeniodawcom na podstawie art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych    (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

- data urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji), numer
    telefonu

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego  (przez liczbę lat pracy zawodowej rozumie się udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywanie działalności gospodarczej)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”

Termin, do którego należy składać oferty

18 grudnia 2017 r., godz. 16:00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.70.2017 na stanowisko specjalisty
w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. 61 850-60-30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)
 • po rekrutacji dokumenty składane przez kandydatów będą komisyjnie niszczone

 

 

Poznań, dnia 01 grudnia 2017 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń WOW NFZ


Komentarze:

 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158