WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Artykuł archiwalny nr: 13456 z dnia 28 listopada 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne [A]

dotyczący rozliczenia świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757).

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu prosi o wystawienie i dostarczenie do Oddziału rachunków-faktur za miesiąc listopad i grudzień do dnia 10 grudnia br.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych dopuszcza się możliwość wypłacania należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawców rachunków-faktur. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe za miesiąc grudzień powinny być dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie do 10 stycznia 2018 r.

Wcześniejsze złożenie przez państwo rachunków-faktur pozwoli na szybsze dokonanie zapłaty za świadczenia realizowane w listopadzie i grudniu. Łączna wartość wystawionych i dostarczonych do Oddziału rachunków –faktur powinna być zgodna z wartością określoną w umowie (włącznie z kwotą przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych).

Z uwagi na fakt, że niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do Wojewody prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

z up. Dyrektora WOW NFZ

Dariusz Brudło

Naczelnik

Wydziału ds. Służb Mundurowych

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158